การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ากัมบ้า: (1) อิทธิพลของระยะเวลาตัดหญ้าที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ากัมบ้าสายพันธุ์ Kent

รายละเอียด

 • การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ากัมบ้า: (1) อิทธิพลของระยะเวลาตัดหญ้าที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ากัมบ้าสายพันธุ์ Kent

 • Improvement of seed production and quality of gamba grass: (1) Effect of defoliation time on seed yield and seed quality of Andropogon gayanus cv. Kent

 • รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2544

 • Annual research report 2001

 • 2544

 •   ไกรลาศ เขียวทอง
    จุรีรัตน์ สัจจิพานนท์
    โอภาส รอดชมภู

 • บทความในหนังสือ

 • กรมปศุสัตว์ กองอาหารสัตว์

 • กรุงเทพฯ

 • 302 หน้า

 • ไทย

 • F03-เมล็ดพันธุ์

 • F01-การผลิตพืช

 • Andropogon gayanus;การทำให้ใบร่วง;เมล็ดพันธุ์;คุณภาพ;การตัด;องค์ประกอบผลผลิต;ผลผลิต;องค์ประกอบทางเคมี;

 • Andropogon gayanus;Defoliation;Seed;Quality;Cutting;Yield components;Yields;Chemical composition;

 • หญ้ากัมบ้า;สายพันธุ์ Kent;ระยะเวลาตัด;ผลผลิตเมล็ด;คุณภาพเมล็ด องค์ประกอบผลผลิตเมล็ด;ส่วนประกอบทางเคมี

 • TAB000025460850

 • [1] ไกรลาศ เขียวทอง (กรมปศุสัตว์ กองอาหารสัตว์ สถานีอาหารสัตว์เลย)
  [2] จุรีรัตน์ สัจจิพานนท์ (กรมปศุสัตว์ กองอาหารสัตว์ ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ขอนแก่น)
  [3] โอภาส รอดชมภู (กรมปศุสัตว์ กองอาหารสัตว์ สถานีอาหารสัตว์แพร่)

 • [1] Krailas Kiyothong (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Animal Nutrition Div. Loei Animal Nutrition Station)
  [2] Chureerat Satjipanon (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Animal Nutrition Div. Khon Kaen Animal Nutrition Research Center)
  [3] Opas Rodchompoo (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Animal Nutrition Div. Phrae Animal Nutrition Station)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University