ค ควาย ช่วยลดโลกร้อน

รายละเอียด

 • ค ควาย ช่วยลดโลกร้อน

 • 2551

 •   กิตติ กุบแก้ว

 • บทความในวารสาร

 • วารสารข่าวปศุสัตว์

 • ธ.ค. 2551-ม.ค. 2552

 • ปีที่ 31 ฉบับที่ 270 หน้า 4-9

 • ไทย

 • T01-มลพิษ

 • L01-การผลิตสัตว์

 • กระบือ;การลดโลกร้อน;ก๊าซเรือนกระจก;คาร์บอนไดออกไซด์;มีเทน;ปศุสัตว์;กิจกรรมทางการเกษตร;การเลี้ยง;แรงงาน;พลังงานทดแทน;การลดมลพิษ

 • TAB000125521578

 • [1] กิตติ กุบแก้ว (กรมปศุสัตว์ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 4 ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีมหาสารคาม)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University