การเปรียบเทียบวิธีการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ Toxoplama gondii ในโคนมในประเทศไทย

รายละเอียด

 • การเปรียบเทียบวิธีการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ Toxoplama gondii ในโคนมในประเทศไทย

 • Comparison of diagnostic techniques for detection of Toxoplasma gondii infections among dairy cows in Thailand

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาสัตวแพทยศาสตร์

 • Proceedings of 47th Kasetsart University Annual Conference: Veterinary Medicine

 • 2552

 •   ไชยนิรันตร์ สุนันต๊ะ
    เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว
    นงนุช ภิญโญภานุวัฒน์
    วิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย
    ชัญญา เก่งระดมกิจ
    พิพัฒน์ อรุณวิภาส
    โซอิชิ มารูยามา
    สถาพร จิตตปาลพงศ์

  เพิ่มเติม

 • บทความในหนังสือ

 • 978-974-660-337-9

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

 • กรุงเทพฯ

 • 17-20 มี.ค. 2552

 • กรุงเทพฯ

 • 342 หน้า

 • อังกฤษ

 • L73-โรคสัตว์

 • L70-สัตวแพทยศาสตร์

 • โคนม;Toxoplasma gondii;โปรโตซัว;การติดเชื้อ;การวินิจฉัยโรค;การเรืองแสงของภูมิคุ้มกัน;อีไลซา;การทดสอบที่ใช้ปฏิกิริยาการเกาะกลุ่ม;พีซีอาร์;ประเทศไทย;

 • Dairy cattle;Toxoplasma gondii;Protozoa;Infection;Diagnosis;Immunofluorescence;Elisa;Agglutination tests;PCR;Thailand;

 • โคนม;การติดเชื้อ;โปรโตซัว;การวินิจฉัยโรค;การเรืองแสงของภูมิคุ้มกัน;อีไลซา;การทดสอบที่ใช้ปฏิกิริยาการเกาะกลุ่ม;พีซีอาร์

 • Toxoplasma gondii;IFAT;ELISA;LAT;PCR;LAMP

 • KC4703017

 • [1] ไชยนิรันตร์ สุนันต๊ะ (กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย)
  [2] เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาปรสิตวิทยา)
  [3] นงนุช ภิญโญภานุวัฒน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาปรสิตวิทยา)
  [4] วิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาปรสิตวิทยา)
  [5] ชัญญา เก่งระดมกิจ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาปรสิตวิทยา)
  [6] พิพัฒน์ อรุณวิภาส (มหาวิทยาลัยนิฮอน คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ห้องปฏิบัติการสัตวแพทยสาธารณสุข)
  [7] โซอิชิ มารูยามา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์)
  [8] สถาพร จิตตปาลพงศ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาปรสิตวิทยา)

  เพิ่มเติม

 • [1] Chainirun Sunanta (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Chiang Rai Provincial Livestock Office)
  [2] Tawin Inpankaew (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Veterinary Medicine. Department of Parasitology)
  [3] Nongnuch Pinyopanuwat (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Veterinary Medicine. Department of Parasitology)
  [4] Wissanuwat Chimnoi (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Veterinary Medicine. Department of Parasitology)
  [5] Chanya Kengradomkij (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Veterinary Medicine. Department of Parasitology)
  [6] Pipat Arunvipas (Nihon University, Kanagawa (Japan). College of Bioresource Sciences. Laboratory of Veterinary Public Health)
  [7] Soichi Maruyama (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Veterinary Medicine. Department of Farm Resources and Production Medicine)
  [8] Sathaporn Jittapalapong (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Veterinary Medicine. Department of Parasitology)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University