ความชุกของการติดเชื้อ Trypanosoma evansi ที่ทำให้เกิดอาการแท้งในโคนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย

รายละเอียด

 • ความชุกของการติดเชื้อ Trypanosoma evansi ที่ทำให้เกิดอาการแท้งในโคนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย

 • Prevalence of Trypanosoma evansi infections causing abortions among dairy cows in central part of Thailand

 • เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาสัตวแพทยศาสตร์

 • Proceedings of 47th Kasetsart University Annual Conference: Veterinary Medicine

 • 2552

 •   สถาพร จิตตปาลพงศ์
    นงนุช ภิญโญภานุวัฒน์
    เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว
    อาคม สังข์วรานนท์
    จำนงจิต ผาสุข
    วิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย
    ชัญญา เก่งระดมกิจ
    เกษรินทร์ ขำยิ่งเกิด
    ณชัย ศราธพันธุ์
    เด็คเค็น, มาร์ค
    พิพัฒน์ อรุณวิภาส

  เพิ่มเติม

 • บทความในหนังสือ

 • 978-974-660-337-9

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

 • กรุงเทพฯ

 • 17-20 มี.ค. 2552

 • กรุงเทพฯ

 • 342 หน้า

 • อังกฤษ

 • L73-โรคสัตว์

 • โคนม;การติดเชื้อ;Trypanosoma evansi;โปรโตซัว;การแท้ง;โรคของสัตว์;การวินิจฉัยโรค;ประเทศไทย;

 • Dairy cattle;Infection;Trypanosoma evansi;Protozoa;Abortion;Animal diseases;Diagnosis;Thailand;

 • โคนม;การติดเชื้อ;โปรโตซัว;อาการแท้ง;โรคทริพพาโนโซโมซิส;การวินิจฉัยโรค;ภาคกลาง

 • Dairy cows;Trypanosomosis;Trypanosoma evansi;Prevalence;Abortion;Central part of Thailand

 • KC4703016

 • [1] สถาพร จิตตปาลพงศ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาปรสิตวิทยา)
  [2] นงนุช ภิญโญภานุวัฒน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาปรสิตวิทยา)
  [3] เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาปรสิตวิทยา)
  [4] อาคม สังข์วรานนท์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาปรสิตวิทยา)
  [5] จำนงจิต ผาสุข (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาปรสิตวิทยา)
  [6] วิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาปรสิตวิทยา)
  [7] ชัญญา เก่งระดมกิจ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาปรสิตวิทยา)
  [8] เกษรินทร์ ขำยิ่งเกิด (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาปรสิตวิทยา)
  [9] ณชัย ศราธพันธุ์ (กรมปศุสัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพ)
  [10] เด็คเค็น, มาร์ค (ศูนย์วิจัยร่วมนานาชาติ CIRAD)
  [11] พิพัฒน์ อรุณวิภาส (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า)

  เพิ่มเติม

 • [1] Sathaporn Jittapalapong (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Veterinary Medicine. Department of Parasitology)
  [2] Nongnuch Pinyopanuwat (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Veterinary Medicine. Department of Parasitology)
  [3] Tawin Inpankaew (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Veterinary Medicine. Department of Parasitology)
  [4] Arkom Sangvaranond (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Veterinary Medicine. Department of Parasitology)
  [5] Chamnonjit Phasuk (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Veterinary Medicine. Department of Parasitology)
  [6] Wissanuwat Chimnoi (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Veterinary Medicine. Department of Parasitology)
  [7] Chanya Kengradomkij (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Veterinary Medicine. Department of Parasitology)
  [8] Katsarin Kamyingkird (Kasetsart University, Bangkok (Thailand). Faculty of Veterinary Medicine. Department of Parasitology)
  [9] Nachai Sarataphan (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Bureau of Biotechnology for Livestock Development)
  [10] Desquesnes, Marc (Centre de Cooperation International en Recherche Agricole pour le Developpement (CIRAD), Bangkok (Thailand))
  [11] Pipat Arunvipas (Kasetsart University. Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom (Thailand). Faculty of Veterinary Medicine. Department of Large Animals and Wildlife Clinical Sciences)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University