น้ำนมแพะ สร้างเด็กไทยสู่มาตรฐานโลก ทั้งสูงและฉลาดอย่างมีคุณภาพ

รายละเอียด

 • น้ำนมแพะ สร้างเด็กไทยสู่มาตรฐานโลก ทั้งสูงและฉลาดอย่างมีคุณภาพ

 • 2549

 •   มานิตย์ วาสุเทพรังสรรค์

 • บทความในวารสาร

 • สัตว์บก

 • เม.ย. 2549

 • ปีที่ 13 ฉบับที่ 156 หน้า 168-171

 • ไทย

 • S01-โภชนศาสตร์

 • น้ำนมแพะ;การดื่มนม;คุณค่าทางโภชนาการ

 • TAB000125490998

 • [1] มานิตย์ วาสุเทพรังสรรค์ (กรมปศุสัตว์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University