มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

รายละเอียด

 • มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์

 • 2548

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • สุกรสาส์น

 • เม.ย.-มิ.ย. 2548

 • ปีที่ 31 ฉบับที่ 124 หน้า 43-50

 • ไทย

 • N10-โครงสร้างพื้นฐานเกษตร

 • L01-การผลิตสัตว์

 • โรงฆ่าสัตว์;มาตรฐาน;สถานที่ตั้ง;โรงพักสัตว์;โครงสร้าง;เครื่องมือ;เครื่องจักร;อุปกรณ์;สุขลักษณะ;ระบบบำบัดน้ำเสีย

 • TAB000125490529

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University