ผลงานล่าสุด
ลำดับ ชื่อผลงาน วันที่เผยแพร่
1 การเปลี่ยนแปลงของระดับแอนติบอดีหลังการได้รับเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยโดยการฉีดเชื้อพิษทับ 27 ก.ค. 2565
2 ความสัมพันธ์ทางแอนติเจนและพันธุกรรมของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยในการคัดเลือกไวรัสสำหรับผลิตวัคซีน 27 ก.ค. 2565
3 เปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการของเทคนิค Immunoperoxidase และ Neutralizing peroxidase-linked assay ในการตรวจหาปริมาณไวรัสและแอนติบอดีต่อโรคอหิวาต์สุกร 27 ก.ค. 2565
4 การพัฒนาวัคซีนเฮโมรายิกเซพติซีเมียชนิดอิมัลชัน 27 ก.ค. 2565
5 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย Pasteurella multocida ซีโรไทป์ B:2,5 โดยใช้เชื้อตั้งต้นที่ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ และ 2 เปอร์เซ็นต์ 27 ก.ค. 2565
6 ความคุ้มโรคข้ามของวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยสำหรับโค กระบือ แพะ แกะ ไทป์ O189 ต่อเชื้อไทป์โอที่ระบาดในพื้นที่ 27 ก.ค. 2565
7 ความสัมพันธ์ของระดับแอนติบอดีต่อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยระหว่างการทดสอบโดยวิธีลิควิดเฟสบล๊อกกิ้งอีไลซ่าและไวรัสนิวทรัลไลเซชั่น 27 ก.ค. 2565
8 การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของไก่ชีท่าพระและไก่ชี เคเคยู 12 27 ก.ค. 2565
9 ภาวะการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Escherichia coli ในเนื้อไก่ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 27 ก.ค. 2565
10 เกษตรกรเลี้ยงหนอนแมลงโปรตีนแทนกากถั่วและปลาป่น 30 มิ.ย. 2565
11 ปศุสัตว์ปักหมุด หยุดเชื้อดื้อยา ร่วมตระหนักและใช้ยาอย่างสมเหตุผล 30 มิ.ย. 2565
12 กรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรฐานส่งออกจิ้งหรีด แมลงเศรษฐกิจมุ่งไทยเป็นฮับแมลงโลกแหล่งโปรตีน ไทยส่งออกทั่วโลกใน 3 ขั้นตอนจบ 30 มิ.ย. 2565
13 เฉลิมชัย สั่งกรมปศุสัตว์ดันไทยรักษาสถานะปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) หนึ่งเดียวในอาเซียนคุมเข้มการเคลื่อนย้าย สุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่าในเขตเฝ้าระวังโรค 30 มิ.ย. 2565
14 วัตถุดิบอาหารสัตว์สำหรับโคเนื้อ-โคนม 30 มิ.ย. 2565
15 กรมปศุสัตว์แนะปรับสูตรอาหารไก่ไข่ เน้นให้อาหารที่มีความแม่นยำเพื่อลดต้นทุนการผลิต 30 มิ.ย. 2565
  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University