ระเบียบวิธีวิจัย

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,238 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (11)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (0)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (44)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (26)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (251)

   พืชศาสตร์และการผลิต (378)

   การอารักขาพืช (8)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (13)

   การทำป่าไม้ (0)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2,779)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (20)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (17)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (39)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (514)

   โภชนาการของมนุษย์ (10)

   มลภาวะ (8)

   ระเบียบวิธีวิจัย (15)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 15 จาก 15 รายการ  
 

การพัฒนาโปรแกรมเพื่อจัดระบบฐานข้อมูลฝูงโคเนื้อโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2541

ชื่อเอกสาร การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36: บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541

ชื่อหนังสือ การพัฒนาโปรแกรมเพื่อจัดระบบฐานข้อมูลฝูงโคเนื้อโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์

จำนวนหน้า 297 หน้า

ผู้แต่ง ประชุม อินทรโชติ , อุดมศรี อินทรโชติ , กัลยา บุญญานุวัตร ,

 

ระยะเวลาในการนึ่งฆ่าเชื้อของสารละลาย PBS ปริมาตร 5 และ 10 ลิตร ในขวดแก้วโดยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำร้อน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2541

ชื่อวารสาร วารสารชีวผลิตภัณฑ์

ปีที่ (Vol.) 8 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 7-16

ผู้แต่ง รังสรรค์ รักษกุลวิทยา ,

 

การจัดระบบการจัดการฐานข้อมูลโคนมเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำนม โดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2540

ชื่อเอกสาร การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35: สาขาสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540

ชื่อหนังสือ การจัดระบบการจัดการฐานข้อมูลโคนมเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำนม โดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์

จำนวนหน้า 567 หน้า

ผู้แต่ง ประชุม อินทรโชติ , อุดมศรี อินทรโชติ , กัลยา บุญญานุวัตร ,

 

การทำให้น้ำยาละลายบรรจุขวดพลาสติกโปลีโพรไพรีนที่ปิดจุกสนิท ปลอดเชื้อโดยเครื่องนึ่งไอน้ำชนิดไม่มีระบบเย็นเร็ว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2540

ชื่อวารสาร วารสารชีวผลิตภัณฑ์

ปีที่ (Vol.) 7 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 29-39

ผู้แต่ง เกษม จงเสถียร ,

 

การจดบันทึกและรวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับปรุงพันธุ์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2535

ชื่อเอกสาร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อนโค

ชื่อหนังสือ การจดบันทึกและรวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับปรุงพันธุ์

จำนวนหน้า 159 หน้า

ผู้แต่ง สมพร ดวนใหญ่ , ธเนศร ทิพยรักษ์ , สัมพันธ์ สิงหจันทร์ ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 15 จาก 15 รายการ  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University