ระเบียบวิธีวิจัย

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,235 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (11)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (0)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (44)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (26)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (251)

   พืชศาสตร์และการผลิต (378)

   การอารักขาพืช (8)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (13)

   การทำป่าไม้ (0)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2,778)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (20)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (17)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (39)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (512)

   โภชนาการของมนุษย์ (10)

   มลภาวะ (8)

   ระเบียบวิธีวิจัย (15)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 15 รายการ   
 

การใช้คอมพิวเตอร์จัดเก็บ ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพสัตว์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร โรคสำคัญที่เป็นปัญหาในระบบทางเดินอาหารสุกร

ชื่อหนังสือ การใช้คอมพิวเตอร์จัดเก็บ ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพสัตว์

จำนวนหน้า 98 หน้า

ผู้แต่ง ยอดยศ มีพืชน์ ,

 

Role of operator equations in biological sciences

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ผู้แต่ง Karande, B.D. , Badgire, S.V. ,

 

ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2557

ชื่อวารสาร จดหมายข่าวสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ปีที่ (Vol.) 13 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 1-3

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

Development of immunodiagnostic test kits and immunoaffinity columns for zearalenone and aflatoxin

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2554

ผู้แต่ง Ratchanee Hongprayoon , Suwanna Kladpan , Warapa Mahakarnchanakul , Thanapoom Maneeboon , Kittisak Insawak , Pattarpong Yangyuen , Srihunsa Malichan , Punyaporn Oudcomethian , Lakkanok Sinprasopchai , Phanom Saijit ,

 

Comparison of five mathematical functions for prediction of monthly yield in Thai multibreed dairy cattle population

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2551

ชื่อวารสาร วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 42 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 246-255

ผู้แต่ง Warangkana Kitpipit , Panwadee Sopannarath , Sayan Buaban , Sornthep Tumwasorn ,

 

การเก็บตัวอย่างและการบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2548

ชื่อวารสาร ธุรกิจอาหารสัตว์

ปีที่ (Vol.) 22 ฉบับที่ (No.) 102 หน้า 50-63

ผู้แต่ง สุทธิพร พิริยายน , ศศิ เจริญพจน์ , จารุณี สาตรา , ศศิธร คณะรัตน์ , อรรถยา เกียรติสุนทร , พิเชษฐ์ กุมภาว์ ,

 

การเปรียบเทียบผลของรีซาซูรินที่ 1 และ 3 ชั่วโมง กับจำนวนแบคทีเรียทั้งหมด โคไลฟอร์ม และเซลล์โซมาติก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2544

ชื่อวารสาร เวชชสารสัตวแพทย์

ปีที่ (Vol.) 31 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 43-50

ผู้แต่ง วิทยา สุริยาสถาพร , โสภัชย์ ชวาลกุล ,

 

การประเมินประสิทธิภาพการวิเคราะห์สารตกค้างคลอเดนในไขมันสัตว์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2543

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการปศุสัตว์ครั้งที่ 17 ประจำปี 2543: กรมปศุสัตว์กับการพัฒนาวิชาการในสหัสวรรษใหม่

ชื่อหนังสือ การประเมินประสิทธิภาพการวิเคราะห์สารตกค้างคลอเดนในไขมันสัตว์

จำนวนหน้า 70 แผ่น

ผู้แต่ง วิภาดา ขจรเอนกกุล , ดารณี สมบูรณ์จิตต์ ,

 

โปรแกรมคำนวณสูตรอาหารสัตว์ราคาต่ำสุด

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2543

ชื่อเอกสาร การประชุมวิชาการปศุสัตว์ครั้งที่ 17 ประจำปี 2543: กรมปศุสัตว์กับการพัฒนาวิชาการในสหัสวรรษใหม่

ชื่อหนังสือ โปรแกรมคำนวณสูตรอาหารสัตว์ราคาต่ำสุด

จำนวนหน้า 70 แผ่น

ผู้แต่ง โอสถ นาคสกุล ,

 

การวิเคราะห์เส้นโค้งน้ำนมแพะลูกผสมพันธุ์แองโกลนูเบียน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2542

ชื่อเอกสาร ศุภวารมหามงคลเฉลิมพระชนม์ 72 พรรษา: ประมวลเรื่องงานประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2542 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ชื่อหนังสือ การวิเคราะห์เส้นโค้งน้ำนมแพะลูกผสมพันธุ์แองโกลนูเบียน

จำนวนหน้า 404 หน้า

ผู้แต่ง บรรจง จงรักษ์วัฒนา , สิรพงศ์ ศิริรักษ์ , ชัชวาล วิริยะสมบัติ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 15 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University