โภชนาการของมนุษย์

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,235 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (11)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (0)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (44)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (26)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (251)

   พืชศาสตร์และการผลิต (378)

   การอารักขาพืช (8)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (13)

   การทำป่าไม้ (0)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2,778)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (20)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (17)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (39)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (512)

   โภชนาการของมนุษย์ (10)

   มลภาวะ (8)

   ระเบียบวิธีวิจัย (15)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ
 

จริงหรือที่เราไม่ควรกินนมวัว กินนมวัวเป็นภูมิแพ้นมวัวในปัจจุบันมาจากวัวฉีดฮอร์โมนจนกระดูกละลายออกมาเป็นนมจนหมด

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร สัตว์บก

ปีที่ (Vol.) 28 ฉบับที่ (No.) 331 หน้า 56-58

ผู้แต่ง เพ็ญศิริ ดวงอุดม ,

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันเบาหวานในกลุ่มภาวะเสี่ยงโดยอิงฐานวัฒนธรรมชุมชน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2554

ชื่อวารสาร วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 33 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 130-141

ผู้แต่ง ดุษฎี นรศาศวัต , ดิเรก ฤกษ์หร่าย , สุชาติ แสงทอง , ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ ,

 

น้ำนมแพะ ดื่มทุกวันสร้างหลักประกันให้ชีวิต สุขภาพดีเลือกได้

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2553

ชื่อวารสาร สัตว์บก

ปีที่ (Vol.) 17 ฉบับที่ (No.) 203 หน้า 162-166

ผู้แต่ง มานิตย์ วาสุเทพรังสรรค์ ,

 

น้ำนมแพะ ถึงเวลาต้องเลือก ไม่ใช่แค่ดื่มแต่ดื่มแล้วต้องได้ประโยชน์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2553

ชื่อวารสาร สัตว์บก

ปีที่ (Vol.) 18 ฉบับที่ (No.) 207 หน้า 176-180

ผู้แต่ง มานิตย์ วาสุเทพรังสรรค์ ,

 

น้ำนมแพะ 360 องศา ดื่มได้ทุกสถานการณ์ เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2553

ชื่อวารสาร สัตว์บก

ปีที่ (Vol.) 18 ฉบับที่ (No.) 208 หน้า 164-167

ผู้แต่ง มานิตย์ วาสุเทพรังสรรค์ ,

 

น้ำนมแพะยุคดิจิตอล ช่วยคนไทยหัวใจแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2549

ชื่อวารสาร สัตว์บก

ปีที่ (Vol.) 13 ฉบับที่ (No.) 154 หน้า 166-171

ผู้แต่ง มานิตย์ วาสุเทพรังสรรค์ ,

 

น้ำนมแพะ สร้างเด็กไทยสู่มาตรฐานโลก ทั้งสูงและฉลาดอย่างมีคุณภาพ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2549

ชื่อวารสาร สัตว์บก

ปีที่ (Vol.) 13 ฉบับที่ (No.) 156 หน้า 168-171

ผู้แต่ง มานิตย์ วาสุเทพรังสรรค์ ,

 

เลือกบริโภคอาหารตามช่วงอายุเพื่อสุขภาพที่ยืนยาว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2549

ชื่อวารสาร วารสารข่าวปศุสัตว์

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 261 หน้า 33-35

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

น้ำนมแพะ ชื่อธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาสรรพคุณคล้ายยา ช่วยรักษาโรค

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2548

ชื่อวารสาร สัตว์บก

ปีที่ (Vol.) 12 ฉบับที่ (No.) 144 หน้า 154-157

ผู้แต่ง มานิตย์ วาสุเทพรังสรรค์ ,

 

สุขอนามัยของอาหาร

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2531

ชื่อเอกสาร การประชุมสัมมนาทางวิชาการ แนวทางการพัฒนาและการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารแช่เยือกแข็ง 15-16 มกราคม 2531

ชื่อหนังสือ สุขอนามัยของอาหาร

จำนวนหน้า ส่วนที่6 หน้า 1-9

ผู้แต่ง วิพิชญ์ ไชยศรีสงคราม ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University