กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,238 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (11)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (0)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (44)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (26)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (251)

   พืชศาสตร์และการผลิต (378)

   การอารักขาพืช (8)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (13)

   การทำป่าไม้ (0)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2,779)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (20)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (17)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (39)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (514)

   โภชนาการของมนุษย์ (10)

   มลภาวะ (8)

   ระเบียบวิธีวิจัย (15)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 514 รายการ    
 

เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง เพ็ญศรี จูงศิริวัฒน์ ,

 

การมีชีวิตคงทน (Viability) ของพยาธิ T. spiralis ในอาหารประจำวันบางอย่างของคนไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การค้นพบและปราบ Trichinosis ในประเทศไทย: รวบรวมงานวิจัยทางปรสิตวิทยาและผลงานวิชาการอื่นๆ

ชื่อหนังสือ การมีชีวิตคงทน (Viability) ของพยาธิ T. spiralis ในอาหารประจำวันบางอย่างของคนไทย

จำนวนหน้า 329 หน้า

ผู้แต่ง รำพึง ดิสสะมาน , พิบูล ไชยอนันต์ , ภิรมย์ ศรีวรนารถ ,

 

การแก้ปัญหาอะฟลาทอกซินในอาหารโคนมตามโครงการแก้ปัญหาอะฟลาทอกซินในอาหารและอาหารสัตว์แบบครบวงจรในส่วนความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2539-2543

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ธวัชชัย รอดสม , โกเมศ ตลึงจิตร , วิทยา สังข์ทอง , เอกพันธุ์ น้ำวล ,

 

มหัศจรรย์จุลินทรีย์ในพืชหมัก

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ภาวะการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Escherichia coli ในเนื้อไก่ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2565

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 50 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 537-347

ผู้แต่ง นัทธมน ตั้งจิตวัฒนาชัย , เด่นพงษ์ สาฆ้อง ,

 

การผลิตน้ำพริกอ่องเป็ดอี้เหลียงบรรจุถุงรีทอร์ท

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2565

ชื่อวารสาร วารสารเกษตร

ปีที่ (Vol.) 38 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 149-158

ผู้แต่ง มาลัยพร วงค์แก้ว , โบว์ ถิ่นโพธิ์วงศ์ , เอกรินทร์ อินประมูล , ณัฐธินี สาลี , กันยวิชญ์ กันจินะ , สุรีรัตน์ ถมยา , อนิวรรต กันทายวง , พิกุลทอง ไชยมงคล ,

 

การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะต้นข้าวโพดแห้งหมักด้วยเชื้อรา Trichoderma viride UP15 แบบเหลวที่ผลิตเอนไซม์ย่อยเยื่อใยพืชร่วมกับจุลินทรีย์ที่ผลิตกรดแลคติก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2565

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 50 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 1162-1173

ผู้แต่ง ศุภคม คล้ายโตนด , เยาวลักษณ์ แหม่งปัง , ชัยณรงค์ วงศ์สรรศรี , โชค โสรัจกุล , รวิสรา รื่นไวย์ , ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ ,

 

กรมปศุสัตว์เฝ้าระวังเชิงรุกเชื้อโควิด-19 ในเนื้อสัตว์ในพื้นที่เสี่ยง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร สัตว์บก

ปีที่ (Vol.) 28 ฉบับที่ (No.) 336 หน้า 72

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ระดับของสารส้มที่เหมาะสมต่อการฟอกหนังแกะ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 509-516

ผู้แต่ง สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ , บุญล้อม ชีวะอิสระกุล , องอาจ ส่องสี , ณัฐกานต์ มณีทอง , วิไลพร ทัณฑะรักษ์ , สรัณกิติ์ แก้วกันใจ ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 514 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University