กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,235 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (11)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (0)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (44)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (26)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (251)

   พืชศาสตร์และการผลิต (378)

   การอารักขาพืช (8)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (13)

   การทำป่าไม้ (0)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2,778)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (20)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (17)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (39)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (512)

   โภชนาการของมนุษย์ (10)

   มลภาวะ (8)

   ระเบียบวิธีวิจัย (15)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 512 รายการ   
 

ชำแหละความมีค่าของหนังควาย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับควาย

ชื่อหนังสือ ชำแหละความมีค่าของหนังควาย

จำนวนหน้า 205 หน้า

ผู้แต่ง ผกาพรรณ สกุลมั่น ,

 

แนวทางในการปรับปรุง คุณค่าทางโภชนะของฟางข้าว ใช้ในระดับหมู่บ้าน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร Annual report 1983 the national buffalo research and development center project

ชื่อหนังสือ แนวทางในการปรับปรุง คุณค่าทางโภชนะของฟางข้าว ใช้ในระดับหมู่บ้าน

จำนวนหน้า หน้า 188-202

ผู้แต่ง เมธา วรรณพัฒน์ ,

 

การเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบทางเคมีและการย่อยได้แบบ In vitro ของผักตบชวา (Eichhornia crassipes, Mart)

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร Annual report 1983 the national buffalo research and development center project

ชื่อหนังสือ การเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบทางเคมีและการย่อยได้แบบ In vitro ของผักตบชวา (Eichhornia crassipes, Mart)

จำนวนหน้า หน้า 180-187

ผู้แต่ง ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย , สดุดี วรรณพัฒน์ , เมธา วรรณพัฒน์ ,

 

การศึกษาการลดต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานวิจัยเรื่องการเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตไก่พื้นเมืองและลูกผสม

ชื่อหนังสือ การศึกษาการลดต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสม

จำนวนหน้า 306 หน้า

ผู้แต่ง สำราญ วิจิตรพันธ์ , กัลยา เจือจันทร์ , บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ , พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา ,

 

อาหารไก่พื้นเมือง

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง นพวรรณ ไชยานุกูลกิตติ , เสาวคนธ์ โรจนสถิตย์ ,

 

วัตถุดิบอาหารสุกร

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง วิโรจน์ วนาสิทธิชัยวัฒน์ , เสาวคนธ์ โรจนสถิตย์ ,

 

สูตรอาหารสุกร

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง วิโรจน์ วนาสิทธิชัยวัฒน์ , เสาวคนธ์ โรจนสถิตย์ ,

 

อาหาร การให้อาหารและการจัดการทุ่งหญ้า: เอกสารคำแนะนำ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง สมพร โชคเจริญ ,

 

การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณฟูราโซลิโดนและฟูราลทาโดนในอาหารไก่ด้วยเครื่อง LC-MS/MS: ผลงานวิชาการ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง วิทยา สังข์ทอง , ภิรมภรณ์ เถื่อนถ้ำแก้ว , สุทธิพร พิริยายน , วิลาวรรณ โคตรสมบัติ ,

 

การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์การปนเปื้อนยา กลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ (salbutamol และ ractopamine) ในตัวอย่างน้ำดื่มจากฟาร์มปศุสัตว์: ผลงานวิชาการ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ประกิต บุญพรประเสริฐ , จุฬาพร ศรีหนา , สุนนท์ กิตติจารุวัฒนา , ชูศักดิ์ อาจสูงเนิน ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 512 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University