ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,238 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (11)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (0)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (44)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (26)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (251)

   พืชศาสตร์และการผลิต (378)

   การอารักขาพืช (8)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (13)

   การทำป่าไม้ (0)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2,779)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (20)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (17)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (39)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (514)

   โภชนาการของมนุษย์ (10)

   มลภาวะ (8)

   ระเบียบวิธีวิจัย (15)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 39 รายการ    
 

108 1009 ประสบการณ์กับไบโอแก๊สแบบง่าย สไตล์เพชรบูรณ์โมเดล ตอนที่ 2 การใช้ไบโอแก๊สในเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2552

ชื่อวารสาร วารสารข่าวปศุสัตว์

ปีที่ (Vol.) 33 ฉบับที่ (No.) 276 หน้า 14-18

ผู้แต่ง วิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ,

 

เพชรบูรณ์โมเดล ระบบการผลิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของคนเลี้ยงโค-กระบือ ตอนที่ 2

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2552

ชื่อวารสาร วารสารข่าวปศุสัตว์

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 271 หน้า 35-39

ผู้แต่ง วิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ,

 

ถ่านอัดแท่งจากขี้วัว ติดไฟได้ ติดไฟดี ได้ไฟแรง แดงกว่าปกติ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2552

ชื่อวารสาร เกษตรกรรมธรรมชาติ

ปีที่ (Vol.) 12 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 69-71

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ความหลากหลายทางชีวภาพการปศุสัตว์ มิติการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2552

ชื่อวารสาร สัตว์เศรษฐกิจ

ปีที่ (Vol.) 27 ฉบับที่ (No.) 617 หน้า 71-74

ผู้แต่ง ธำรงศักดิ์ พลบำรุง ,

 

108 1009 เกี่ยวกับไบโอแก๊ส: การใช้ไบโอแก๊สในเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2552

ชื่อวารสาร ข่าวสารพืชอาหารสัตว์

ปีที่ (Vol.) 14 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 14-17

ผู้แต่ง วิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ,

 

การวิเคราะห์หาปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดินโดยเทคนิค ICP-OES

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2552

ชื่อเอกสาร รายงานผลงานวิจัยกองอาหารสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2552

ชื่อหนังสือ การวิเคราะห์หาปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดินโดยเทคนิค ICP-OES

จำนวนหน้า 203 หน้า

ผู้แต่ง ศศิพร ช่อลำไย , สังวาล วากะมะนนท์ ,

 

เพชรบูรณ์โมเดล ระบบการผลิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของคนเลี้ยงโค-กระบือ ตอน 2

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2552

ชื่อวารสาร ข่าวสารพืชอาหารสัตว์

ปีที่ (Vol.) 14 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 24-28

ผู้แต่ง วิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ,

 

เทคนิคการติดตั้งระบบแก๊สชีวภาพอย่างง่ายให้ใช้งานได้เร็วขึ้น

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2552

ชื่อวารสาร ข่าวสารพืชอาหารสัตว์

ปีที่ (Vol.) 14 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 29-31

ผู้แต่ง วิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ,

 

บ่อหมักแก๊สชีวภาพ ง่ายกว่าที่คิด ใครๆ ก็ทำได้

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2552

ชื่อวารสาร ข่าวสารพืชอาหารสัตว์

ปีที่ (Vol.) 14 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 18-20

ผู้แต่ง ธนมณ บูรณภวังก์ , คัมภีร์ ภักดีไทย , เดโช ปรากฏรัตน์ , นพวรรณ ชมชัย ,

 

บ่อหมักแก๊สชีวภาพ ง่ายกว่าที่คิด ใคร ๆ ก็ทำได้

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2552

ชื่อวารสาร ข่าวสารพืชอาหารสัตว์

ปีที่ (Vol.) 14 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 18-20

ผู้แต่ง ธนมณ บูรณภวังค์ , คัมภีร์ ภักดีไทย , เดโช ปรากฏรัตน์ , นพวรรณ ชมชัย ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 39 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University