ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,235 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (11)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (0)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (44)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (26)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (251)

   พืชศาสตร์และการผลิต (378)

   การอารักขาพืช (8)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (13)

   การทำป่าไม้ (0)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2,778)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (20)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (17)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (39)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (512)

   โภชนาการของมนุษย์ (10)

   มลภาวะ (8)

   ระเบียบวิธีวิจัย (15)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 39 รายการ   
 

Effect of flood mega-disaster on livestock farming lost in Nakhonsawan province

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2555

ชื่อวารสาร เวชชสารสัตวแพทย์

ปีที่ (Vol.) 42 ฉบับที่ (No.) Supplement หน้า 55-56

ผู้แต่ง Inchaisri, C. , Supikulpong, P. , Luengyosluechakul, S. , Kanda, S. , Tashnakajankorn, T. , Ajariyakhajorn, K. , Sasipreeyajan, J. , Techakumpu, M. ,

 

น้ำกับระบบการผลิตแก๊สชีวภาพขนาดเล็กแบบถุงพลาสติกพีวีซี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2554

ชื่อวารสาร สัตว์บก

ปีที่ (Vol.) 19 ฉบับที่ (No.) 221 หน้า 142-144

ผู้แต่ง วิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ,

 

การจัดทำแนวคันดินสำหรับแปลงผลิตพืชอาหารสัตว์เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2553

ชื่อวารสาร วารสารดินและปุ๋ย

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 139-143

ผู้แต่ง เทอดศักดิ์ จันทน์เทศ , ณรงค์ ห้วยศรีจันทร์ , ประกอบ สุวนราวัฒน์ , ชิ้น ทองเกิด , สมชัย อินบำรุง , เสน่ห์ ลาภอารมณ์ , สุริยา ลามูลเทียร , ทะนงศักดิ์ สิงหรา , วิวัฒน์ นนทะสร , สมจิตร อินทรมณี , เพ็ญศรี ศรประสิทธิ์ ,

 

การวิเคราะห์ปริมาณแคลเซียมในน้ำเพื่อการเกษตรภาคสนาม

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2553

ชื่อวารสาร ข่าวสารพืชอาหารสัตว์

ปีที่ (Vol.) 15 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 22-32

ผู้แต่ง สุพิดา วัฒนนาวิน , สราวุธ เดชมณี , รุ่งโรจน์ รัตนโอภาส ,

 

น้ำกับระบบการผลิตแก๊สชีวภาพขนาดเล็กแบบถุงพลาสติก พีวีซี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2553

ชื่อวารสาร วารสารข่าวปศุสัตว์

ปีที่ (Vol.) 34 ฉบับที่ (No.) 282 หน้า 34-36

ผู้แต่ง วิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ,

 

การศึกษาเชิงสำรวจการบำบัดและการใช้ประโยชน์น้ำเสียจากฟาร์มสุกรในประเทศไทย 1. ฟาร์มสุกรจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2553

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7: ก้าวย่างตามพ่อ สานต่อการศึกษา พัฒนาชาติไทย

ชื่อหนังสือ การศึกษาเชิงสำรวจการบำบัดและการใช้ประโยชน์น้ำเสียจากฟาร์มสุกรในประเทศไทย 1. ฟาร์มสุกรจังหวัดฉะเชิงเทรา

จำนวนหน้า 2250 หน้า

ผู้แต่ง อุทัย คันโธ , อารักษ์ ชัยกุล ,

 

การศึกษาเชิงสำรวจการบำบัดและการใช้ประโยชน์น้ำเสียจากฟาร์มสุกรในประเทศไทย 2. ฟาร์มสุกรจังหวัดชลบุรี

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2553

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7: ก้าวย่างตามพ่อ สานต่อการศึกษา พัฒนาชาติไทย

ชื่อหนังสือ การศึกษาเชิงสำรวจการบำบัดและการใช้ประโยชน์น้ำเสียจากฟาร์มสุกรในประเทศไทย 2. ฟาร์มสุกรจังหวัดชลบุรี

จำนวนหน้า 2250 หน้า

ผู้แต่ง อุทัย คันโธ , อารักษ์ ชัยกุล ,

 

การศึกษาเชิงสำรวจการบำบัดและการใช้ประโยชน์น้ำเสียจากฟาร์มสุกรในประเทศไทย 3. ฟาร์มสุกรจังหวัดนครปฐม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2553

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7: ก้าวย่างตามพ่อ สานต่อการศึกษา พัฒนาชาติไทย

ชื่อหนังสือ การศึกษาเชิงสำรวจการบำบัดและการใช้ประโยชน์น้ำเสียจากฟาร์มสุกรในประเทศไทย 3. ฟาร์มสุกรจังหวัดนครปฐม

จำนวนหน้า 2250 หน้า

ผู้แต่ง อุทัย คันโธ , อารักษ์ ชัยกุล ,

 

การศึกษาเชิงสำรวจการบำบัดและการใช้ประโยชน์น้ำเสียจากฟาร์มสุกรในประเทศไทย 4. ฟาร์มสุกรจังหวัดราชบุรี

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2553

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7: ก้าวย่างตามพ่อ สานต่อการศึกษา พัฒนาชาติไทย

ชื่อหนังสือ การศึกษาเชิงสำรวจการบำบัดและการใช้ประโยชน์น้ำเสียจากฟาร์มสุกรในประเทศไทย 4. ฟาร์มสุกรจังหวัดราชบุรี

จำนวนหน้า 2250 หน้า

ผู้แต่ง อุทัย คันโธ , อารักษ์ ชัยกุล ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 39 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University