เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (11)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (0)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (44)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (26)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (251)

   พืชศาสตร์และการผลิต (378)

   การอารักขาพืช (8)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (13)

   การทำป่าไม้ (0)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2,779)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (20)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (17)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (39)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (514)

   โภชนาการของมนุษย์ (10)

   มลภาวะ (8)

   ระเบียบวิธีวิจัย (15)

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,238 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 17 รายการ   
 

ควายไทยหายไปไหน รถไถจึงมาแทน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร 16 ปี สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยกับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พัฒนาควายไทยและเครือข่ายคนรักควายเพื่อก้าวสู้ คนกับควายไทย 4.0

ชื่อหนังสือ ควายไทยหายไปไหน รถไถจึงมาแทน

จำนวนหน้า 124 หน้า

ผู้แต่ง นิธิศ จิตนิยม ,

 

เครื่องลำเลียงหญ้าแห้งแบบหางแมงป่อง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2558

ชื่อวารสาร ข่าวสารพืชอาหารสัตว์

ปีที่ (Vol.) 17 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 22-24

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การศึกษาและพัฒนาเครื่องกวาดเก็บมูลแพะตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเนื้อเชิงพาณิชย์ในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2556

ชื่อวารสาร วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

ปีที่ (Vol.) 5 ฉบับที่ (No.) 4 หน้า 51-61

ผู้แต่ง กันตภณ มะหาหมัด , บัญชา สัจจาพันธ์ , ศรีวรรณ ขำตรี , สมศักดิ์ ภควัตชัย , พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ ,

 

การพัฒนาชุดอุปกรณ์รวบรวมหญ้าสดติดท้ายเครื่องตัดหญ้าแบบปัตตาเลี่ยน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2555

ชื่อวารสาร ข่าวสารพืชอาหารสัตว์

ปีที่ (Vol.) 16 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 17-19

ผู้แต่ง ขวัญชัย ทัศคร ,

 

การพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับผลิตถั่วท่าพระสไตโลอัดเม็ดเป็นอาหารสัตว์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2554

ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

ปีที่ (Vol.) 42 ฉบับที่ (No.) suppl. 1 หน้า 513-516

ผู้แต่ง จักรมาส เลาหวณิช , สุพรรณ ยั่งยืน , สุกัญญา คำพะแย ,

 

การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตโคขุนโพนยางคำ จังหวัดสกลนครแบบยั่งยืน: (2) การวิจัยเพื่อศึกษาการใช้โรงเรือนที่เหมาะสมสำหรับการผลิตโคขุนโพนยางคำ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2552

ชื่อเอกสาร การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552

ชื่อหนังสือ การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตโคขุนโพนยางคำ จังหวัดสกลนครแบบยั่งยืน: (2) การวิจัยเพื่อศึกษาการใช้โรงเรือนที่เหมาะสมสำหรับการผลิตโคขุนโพนยางคำ

จำนวนหน้า 315 หน้า

ผู้แต่ง หาญชัย อัมภาผล , ธราดล จิตรจัก , ชุมพล ทรงวิชา , พรรณนภา ตันติศิรินทร์ , เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี , เจษฎา ศรีพันดอน , สุมนทิพย์ อัมภาผล ,

 

การผลิตอาหารสัตว์ใช้ในฟาร์มเพื่อลดต้นทุนการผลิต ตอนที่ 8 เครื่องผสมอาหาร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2551

ชื่อวารสาร วารสารข่าวปศุสัตว์

ปีที่ (Vol.) 30 ฉบับที่ (No.) 267 หน้า 26-31

ผู้แต่ง ธำรงศักดิ์ พลบำรุง , จีระวัชร์ เข็มสวัสดิ์ ,

 

เครื่องตัดหญ้าเอนกประสงค์แบบล้อรถไส ได้งานเพิ่ม แต่ลดต้นทุนและทุ่นแรง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2551

ชื่อวารสาร ข่าวสารพืชอาหารสัตว์

ปีที่ (Vol.) 13 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 18-19

ผู้แต่ง อนุสรณ์ จันทสร , บัญชา ธุระตา , วิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ,

 

การผลิตอาหารสัตว์ใช้ในฟาร์ม เพื่อลดต้นทุนการผลิต (ตอนที่ 8 เครื่องผสมอาหาร)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2550

ชื่อวารสาร สาส์นไก่และสุกร

ปีที่ (Vol.) 5 ฉบับที่ (No.) 52 หน้า 11-12

ผู้แต่ง ธำรงศักดิ์ พลบำรุง , จีระวัชร์ เข็มสวัสดิ์ ,

 

ชุดตรวจชนิดยาในอาหารสัตว์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2548

ชื่อวารสาร นิตยสารสร้างเงิน สร้างงาน

ปีที่ (Vol.) 2 ฉบับที่ (No.) 16 หน้า 113-114

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 17 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University