การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (11)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (0)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (44)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (26)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (251)

   พืชศาสตร์และการผลิต (378)

   การอารักขาพืช (8)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (13)

   การทำป่าไม้ (0)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2,779)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (20)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (17)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (39)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (514)

   โภชนาการของมนุษย์ (10)

   มลภาวะ (8)

   ระเบียบวิธีวิจัย (15)

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,238 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 20 รายการ  
 

การเลี้ยงปลาช่อน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2552

ชื่อเอกสาร 117 อาชีพการเกษตรกรรมทางเลือก เพื่อรองรับวิกฤติเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาการว่างงาน

ชื่อหนังสือ การเลี้ยงปลาช่อน

จำนวนหน้า 207 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การเลี้ยงกบ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2552

ชื่อเอกสาร 117 อาชีพการเกษตรกรรมทางเลือก เพื่อรองรับวิกฤติเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาการว่างงาน

ชื่อหนังสือ การเลี้ยงกบ

จำนวนหน้า 207 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การเลี้ยงปลากดเหลือง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2552

ชื่อเอกสาร 117 อาชีพการเกษตรกรรมทางเลือก เพื่อรองรับวิกฤติเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาการว่างงาน

ชื่อหนังสือ การเลี้ยงปลากดเหลือง

จำนวนหน้า 207 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2552

ชื่อเอกสาร 117 อาชีพการเกษตรกรรมทางเลือก เพื่อรองรับวิกฤติเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาการว่างงาน

ชื่อหนังสือ การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย

จำนวนหน้า 207 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การเลี้ยงปลาผสมผสานกับการเลี้ยงสุกร

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2552

ชื่อเอกสาร 117 อาชีพการเกษตรกรรมทางเลือก เพื่อรองรับวิกฤติเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาการว่างงาน

ชื่อหนังสือ การเลี้ยงปลาผสมผสานกับการเลี้ยงสุกร

จำนวนหน้า 207 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การเลี้ยงปลาผสมผสานกับการเลี้ยงไก่

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2552

ชื่อเอกสาร 117 อาชีพการเกษตรกรรมทางเลือก เพื่อรองรับวิกฤติเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาการว่างงาน

ชื่อหนังสือ การเลี้ยงปลาผสมผสานกับการเลี้ยงไก่

จำนวนหน้า 207 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การปรับปรุงคุณภาพน้ำเลี้ยงโดยการเพิ่มบักเตรีในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2541

ชื่อเอกสาร เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36

ชื่อหนังสือ การปรับปรุงคุณภาพน้ำเลี้ยงโดยการเพิ่มบักเตรีในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ

จำนวนหน้า 297 หน้า

ผู้แต่ง องอาจ เลาหวินิจ , สายพิณ ขุมทรัพย์ , นิรมล อุปรมัย , วนิดา พัสดุรักษ์ ,

 

การใช้ใบมันสำปะหลังในสูตรอาหารมันเส้น สำหรับเลี้ยงไก่พื้นเมือง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2537

ชื่อวารสาร เกษตรพัฒนา

ปีที่ (Vol.) 2 ฉบับที่ (No.) 18 หน้า 55

ผู้แต่ง สุมน โพธิ์จันทร์ ,

 

การสำรวจพื้นที่เพื่อศึกษาการแพร่กระจายแหล่งพ่อแม่พันธุ์หอยหลอด บริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2535

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 30 สาขาสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ ประมง 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2535

ชื่อหนังสือ การสำรวจพื้นที่เพื่อศึกษาการแพร่กระจายแหล่งพ่อแม่พันธุ์หอยหลอด บริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม

จำนวนหน้า 641 หน้า

ผู้แต่ง วัลลพ คุ้มสุภา , ปัญญา อัศวางกูร , สุนันท์ ทวยเจริญ ,

 

การสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำหน้าดิน และองค์ประกอบของปลาเป็ด บริเวณทะเลอันดามัน ปี 2528

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2530

ผู้แต่ง จิตจรูญ ตันติวาลา , วีระ โภคาพันธ์ ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 20 รายการ  

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University