การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,235 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (11)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (0)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (44)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (26)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (251)

   พืชศาสตร์และการผลิต (378)

   การอารักขาพืช (8)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (13)

   การทำป่าไม้ (0)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2,778)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (20)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (17)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (39)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (512)

   โภชนาการของมนุษย์ (10)

   มลภาวะ (8)

   ระเบียบวิธีวิจัย (15)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 20 รายการ   
 

Meat and bone meal as an alternative for fish meal in diets for black carp (Mylopharyngodon piceus)

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ผู้แต่ง Tran Thi Nang Thu , Tran Quang Hung ,

 

ประสิทธิผลของสารทรานสเฟอร์แฟคเตอร์ในการเป็นสารส่งเสริมการเจริญเติบโตในปลานิล (Oreochromis niloticus)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2558

ชื่อวารสาร สัตวแพทย์มหานครสาร

ปีที่ (Vol.) 10 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 41-48

ผู้แต่ง สำราญ บรรณจิรกุล , นุชนารถ ทิพย์มงคลศิลป์ ,

 

การเพาะเลี้ยงไรแดง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2552

ชื่อเอกสาร 117 อาชีพการเกษตรกรรมทางเลือก เพื่อรองรับวิกฤติเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาการว่างงาน

ชื่อหนังสือ การเพาะเลี้ยงไรแดง

จำนวนหน้า 207 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การเลี้ยงปลากระพงขาว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2552

ชื่อเอกสาร 117 อาชีพการเกษตรกรรมทางเลือก เพื่อรองรับวิกฤติเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาการว่างงาน

ชื่อหนังสือ การเลี้ยงปลากระพงขาว

จำนวนหน้า 207 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การเลี้ยงปูทะเล

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2552

ชื่อเอกสาร 117 อาชีพการเกษตรกรรมทางเลือก เพื่อรองรับวิกฤติเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาการว่างงาน

ชื่อหนังสือ การเลี้ยงปูทะเล

จำนวนหน้า 207 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2552

ชื่อเอกสาร 117 อาชีพการเกษตรกรรมทางเลือก เพื่อรองรับวิกฤติเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาการว่างงาน

ชื่อหนังสือ การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

จำนวนหน้า 207 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การเลี้ยงปลาบู่

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2552

ชื่อเอกสาร 117 อาชีพการเกษตรกรรมทางเลือก เพื่อรองรับวิกฤติเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาการว่างงาน

ชื่อหนังสือ การเลี้ยงปลาบู่

จำนวนหน้า 207 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การเลี้ยงปลาหมอไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2552

ชื่อเอกสาร 117 อาชีพการเกษตรกรรมทางเลือก เพื่อรองรับวิกฤติเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาการว่างงาน

ชื่อหนังสือ การเลี้ยงปลาหมอไทย

จำนวนหน้า 207 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การเลี้ยงปลาตะเพียนขาว

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2552

ชื่อเอกสาร 117 อาชีพการเกษตรกรรมทางเลือก เพื่อรองรับวิกฤติเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาการว่างงาน

ชื่อหนังสือ การเลี้ยงปลาตะเพียนขาว

จำนวนหน้า 207 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การเลี้ยงปลานิล

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2552

ชื่อเอกสาร 117 อาชีพการเกษตรกรรมทางเลือก เพื่อรองรับวิกฤติเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาการว่างงาน

ชื่อหนังสือ การเลี้ยงปลานิล

จำนวนหน้า 207 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 20 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University