สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,238 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (11)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (0)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (44)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (26)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (251)

   พืชศาสตร์และการผลิต (378)

   การอารักขาพืช (8)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (13)

   การทำป่าไม้ (0)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2,779)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (20)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (17)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (39)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (514)

   โภชนาการของมนุษย์ (10)

   มลภาวะ (8)

   ระเบียบวิธีวิจัย (15)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 2,779 รายการ    
 

เอกสารส่งเสริมเผยแพร่ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

Annual report 1983 the national buffalo research and development center project

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง Maneewan Kamonpatana ,

 

Milk progesterone levels in crossbred buffaloes (swamp x murrah) and a comparison to the indigenous breeds

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร Annual report 1982

ชื่อหนังสือ Milk progesterone levels in crossbred buffaloes (swamp x murrah) and a comparison to the indigenous breeds

ผู้แต่ง Kitiya Srisakwattana , Chanphen ngramsuriyoroj , Maneewan Kamonpatana ,

 

การใช้ใบกระถินสด เป็นอาหารเสริมโปรตีน สำหรับกระบือเลี้ยงด้วยยอดอ้อยอบแห้ง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร Annual report 1983 the national buffalo research and development center project

ชื่อหนังสือ การใช้ใบกระถินสด เป็นอาหารเสริมโปรตีน สำหรับกระบือเลี้ยงด้วยยอดอ้อยอบแห้ง

จำนวนหน้า หน้า 165-169

ผู้แต่ง เข็มทอง กลิ่นเกษร , สถิตย์ มั่งมีชัย , จินดา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ,

 

การศึกษาระดับของไมยราบยักษ์ กับฟางข้าว ในการใช้เลี้ยงกระบือในฤดูแล้ง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร Annual report 1983 the national buffalo research and development center project

ชื่อหนังสือ การศึกษาระดับของไมยราบยักษ์ กับฟางข้าว ในการใช้เลี้ยงกระบือในฤดูแล้ง

จำนวนหน้า หน้า 203-208

ผู้แต่ง อนุชา ศิริ , พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์ ,

 

Supplementation of urea-treated straw with dried leucaena (Leucaena leucocephala) and water hyacineth (Eichhornia crassipes) leaf meals

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร Annual report 1983 the national buffalo research and development center project

ชื่อหนังสือ Supplementation of urea-treated straw with dried leucaena (Leucaena leucocephala) and water hyacineth (Eichhornia crassipes) leaf meals

จำนวนหน้า หน้า 170-179

ผู้แต่ง Metha Wanapat , Sriwattanasombat, P. ,

 

Comparative studies on physiological response between swamp buffaloes and cattle

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร Annual report 1983 the national buffalo research and development center project

ชื่อหนังสือ Comparative studies on physiological response between swamp buffaloes and cattle

จำนวนหน้า หน้า 56-58

ผู้แต่ง Prattana Prucsasri ,

 

รายงานความก้าวหน้าของการทดสอบสมรรถภาพกระบือ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร Annual report 1983 the national buffalo research and development center project

ชื่อหนังสือ รายงานความก้าวหน้าของการทดสอบสมรรถภาพกระบือ

จำนวนหน้า หน้า 73-79

ผู้แต่ง ผกาพรรณ บุญยะเวชชีวิน , อรพิน เวชชบุษกร ,

 

ความสมบูรณ์พันธุ์ของกระบือในท้องที่จังหวัด นครราชสีมาและร้อยเอ็ด

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร Annual report 1983 the national buffalo research and development center project

ชื่อหนังสือ ความสมบูรณ์พันธุ์ของกระบือในท้องที่จังหวัด นครราชสีมาและร้อยเอ็ด

จำนวนหน้า หน้า 52-55

ผู้แต่ง ประสิทธิ์ โพธิปักษ์ , ชัยณรงค์ โลหชิต , พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป ,

 

Estrous control in buffaloes by using prid

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร Annual report 1983 the national buffalo research and development center project

ชื่อหนังสือ Estrous control in buffaloes by using prid

จำนวนหน้า หน้า 47-51

ผู้แต่ง Surachet Usanakornkul , Chainarong Lohachit , พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 2,779 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University