วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (11)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (0)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (44)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (26)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (251)

   พืชศาสตร์และการผลิต (378)

   การอารักขาพืช (8)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (13)

   การทำป่าไม้ (0)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2,779)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (20)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (17)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (39)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (514)

   โภชนาการของมนุษย์ (10)

   มลภาวะ (8)

   ระเบียบวิธีวิจัย (15)

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,238 )

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 13 รายการ   
 

The physico-chemical qualities characteristics and lipid oxidation properties of Thai-semi dried pork with four herbs extract during storage

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2562

ชื่อวารสาร Thai Journal of Agricultural Science

ปีที่ (Vol.) 52 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 161-171

ผู้แต่ง C. Taewtatam , N. Koomkrong , P. Huanarom , T. Tubboonmee , A. Kayan ,

 

ผลของวิธีการล้างซากไก่ต่อปริมาณเชื้อซัลโมเนลลา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2554

ชื่อวารสาร วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.

ปีที่ (Vol.) 21 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 41-49

ผู้แต่ง ยอด วิริยะเสนา , คมกริช พิมพ์ภักดี , นิยมศักดิ์ อุปทุม , สาทิส ผลภาค , บงกช นพผล , ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ ,

 

ผลของการบ่มเนื้อและการกระตุ้นซากด้วยไฟฟ้า ต่อความนุ่มของเนื้อโคขุนลูกผสมบราห์มัน (ตอนที่ 1)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2551

ชื่อวารสาร สัตว์เศรษฐกิจ

ปีที่ (Vol.) 26 ฉบับที่ (No.) 595 หน้า 73-76

ผู้แต่ง เพ็ญนภา มัธยมพงศ์ ,

 

การผลิตอาหารสัตว์ใช้ในฟาร์ม เพื่อลดต้นทุนการผลิต ตอนที่ 3 การเก็บวัตถุดิบ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2550

ชื่อวารสาร สาส์นไก่และสุกร

ปีที่ (Vol.) 5 ฉบับที่ (No.) 47 หน้า 77-78

ผู้แต่ง ธำรงศักดิ์ พลบำรุง , จีระวัชร์ เข็มสวัสดิ์ ,

 

การผลิตอาหารสัตว์ใช้ในฟาร์ม เพื่อลดต้นทุนการผลิต ตอนที่ 2 การเตรียมวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2550

ชื่อวารสาร สาส์นไก่และสุกร

ปีที่ (Vol.) 5 ฉบับที่ (No.) 46 หน้า 23-24

ผู้แต่ง ธำรงศักดิ์ พลบำรุง , จีระวัชร์ เข็มสวัสดิ์ ,

 

การใช้รังสีแกมมาทำลายเชื้อไวรัสไข้หวัดนกชนิดรุนแรง H5N1 ในเนื้อไก่สดแช่แข็ง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2550

ชื่อวารสาร วารสารสัตวแพทย์

ปีที่ (Vol.) 17 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 1-8

ผู้แต่ง วาสนา ภิญโญชนม์ , ลัดดา มูลิกา , จีระ สรนุวัตร , ณัฐยาน์ เปียแดง ,

 

การศึกษาการคงอยู่ของเชื้อโรคและการลดเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับเปลือกไข่และถาดไข่: รายงานการวิจัย

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2548

ผู้แต่ง สุเจตน์ ชื่นชม , นำดี แซ่เฮง , อรประพันธ์ ส่งเสริม , วัชรชัย ณรงค์ศักดิ์ , สุชาติ สงวนพันธุ์ , อรรถวุฒิ พลายบุญ ,

 

ผลของการเสริมฟอร์มาลินที่มีต่อคุณภาพของข้าวโพดหมักและอาหารผสมครบส่วน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2544

ชื่อเอกสาร รายงานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 3

ชื่อหนังสือ ผลของการเสริมฟอร์มาลินที่มีต่อคุณภาพของข้าวโพดหมักและอาหารผสมครบส่วน

จำนวนหน้า 635 หน้า

ผู้แต่ง บุญล้อม ชีวะอิสระกุล , สมคิด พรหมมา , บุญเสริม ชีวะอิสระกุล , เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ ,

 

การควบคุมแมลง นก และหนูในโรงงานผลิตอาหารสัตว์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2544

ชื่อวารสาร ธุรกิจอาหารสัตว์

ปีที่ (Vol.) 18 ฉบับที่ (No.) 80 หน้า 5-25

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

คนใต้กับการเคลื่อนย้ายวัวชน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2543

ชื่อเอกสาร วัวชนกับคนใต้

ชื่อหนังสือ คนใต้กับการเคลื่อนย้ายวัวชน

จำนวนหน้า 352 หน้า

ผู้แต่ง ไพบูลย์ ศรีสิทธิยานนท์ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 13 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University