พืชศาสตร์และการผลิต

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,238 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (11)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (0)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (44)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (26)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (251)

   พืชศาสตร์และการผลิต (378)

   การอารักขาพืช (8)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (13)

   การทำป่าไม้ (0)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2,779)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (20)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (17)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (39)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (514)

   โภชนาการของมนุษย์ (10)

   มลภาวะ (8)

   ระเบียบวิธีวิจัย (15)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 378 รายการ    
 

ถั่วแกรมสไตโล

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ฉายแสง ไผ่แก้ว , ทิพา บุณยะวิโรจ , ศศิธร ถิ่นนคร , เกียรติสุรักษ์ โภคสวัสดิ์ , วิรัช สุขสราญ , พิมพาพร พลเสน , เชาวลิต พานิชอัตรา , เกียรติศักดิ์ กล่ำเอม , กานดา นาคมณี , วีระพล พูนพิพัฒน์ ,

 

การปลูกและการจัดการแปลงหญ้าอาหารสัตว์: คู่มือเกษตรกร

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ,

 

พืชอาหารสัตว์และการปรับปรุงทำเลเลี้ยงสัตว์

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ชาญชัย มณีดุลย์ ,

 

คุณค่าทางอาหารสัตว์ของหญ้าแฝก

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง วารุณี พานิชผล ,

 

พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ,

 

คู่มือความรู้เกี่ยวกับอาหารสัตว์สำหรับเกษตรกร

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ,

 

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัดเม็ดและการใช้ปุ๋ยเคมีต่อผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมในระบบการผลิตข้าว

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร

ปีที่ (Vol.) 38 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 40-51

ผู้แต่ง อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ , จีระศักดิ์ ชอบแต่ง ,

 

ผลของการใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำของแอปพลิเคชัน All-rice1 ต่อการเจริญเติบโตองค์ประกอบผลผลิต ผลตอบแทนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ปลูกข้าวในจังหวัดเพชรบุรี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร แก่นเกษตร

ปีที่ (Vol.) 49 ฉบับที่ (No.) 6 หน้า 1465-1473

ผู้แต่ง อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ , วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ , จีระศักดิ์ ชอบแต่ง ,

 

เนเปียร์ปากช่อง 1 หญ้าที่มีคุณค่าทางอาหารที่สัตว์ต้องการ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร สัตว์บก

ปีที่ (Vol.) 28 ฉบับที่ (No.) 326 หน้า 63-65

ผู้แต่ง รณภพ จงจิตร ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 378 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University