พืชศาสตร์และการผลิต

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,235 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (11)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (0)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (44)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (26)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (251)

   พืชศาสตร์และการผลิต (378)

   การอารักขาพืช (8)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (13)

   การทำป่าไม้ (0)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2,778)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (20)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (17)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (39)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (512)

   โภชนาการของมนุษย์ (10)

   มลภาวะ (8)

   ระเบียบวิธีวิจัย (15)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 378 รายการ   
 

คู่มือคำแนะนำการจัดการดินและธาตุอาหารพืชในการผลิตพืชอาหารสัตว์เชิงธุรกิจ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง นันทกร บุญเกิด , ไพศาล เหล่าสุวรรณ , อัศจรรย์ สุขธำรง , ฉายแสง ไผ่แก้ว , ศุภชัย อุดชาชน , พิมพาพร พลเสน ,

 

พันธุ์พืชอาหารสัตว์ในประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร อาหารโคเนื้อ-โคนม รุ่นที่ 1 วันที่ 24-30 พฤษภาคม 2532

ชื่อหนังสือ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ในประเทศไทย

จำนวนหน้า หน้า 12-27

ผู้แต่ง จุรีรัตน์ สัจจิพานนท์ ,

 

การเพิ่มผลผลิตทุ่งหญ้าโดยใช้หญ้าพันธุ์ดีกว่า

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร อาหารโคเนื้อ-โคนม รุ่นที่ 1 วันที่ 24-30 พฤษภาคม 2532

ชื่อหนังสือ การเพิ่มผลผลิตทุ่งหญ้าโดยใช้หญ้าพันธุ์ดีกว่า

จำนวนหน้า หน้า 28-38

ผู้แต่ง ชาญชัย มณีดุลย์ ,

 

พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี: เอกสารคำแนะนำ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การปลูกและการจัดการแปลงหญ้าอาหารสัตว์

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

คุณค่าทางอาหารสัตว์ของหญ้าแฝก

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง วารุณี พานิชผล ,

 

คู่มือความรู้เกี่ยวกับอาหารสัตว์สำหรับเกษตรกร

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

เทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์โดยเกษตรกร: คู่มือเกษตรกร

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

พืชอาหารสัตว์และการปรับปรุงทำเลเลี้ยงสัตว์

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ชาญชัย มณีดุลย์ ,

 

หวายข้อ: หญ้ายอดนิยมของวัวชน

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 378 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University