เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,238 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (11)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (0)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (44)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (26)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (251)

   พืชศาสตร์และการผลิต (378)

   การอารักขาพืช (8)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (13)

   การทำป่าไม้ (0)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2,779)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (20)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (17)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (39)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (514)

   โภชนาการของมนุษย์ (10)

   มลภาวะ (8)

   ระเบียบวิธีวิจัย (15)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 251 รายการ    
 

กรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรฐานส่งออกจิ้งหรีด แมลงเศรษฐกิจมุ่งไทยเป็นฮับแมลงโลกแหล่งโปรตีน ไทยส่งออกทั่วโลกใน 3 ขั้นตอนจบ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร สัตว์บก

ปีที่ (Vol.) 28 ฉบับที่ (No.) 343 หน้า 57-60

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

อุดมชัยฟาร์มเลี้ยงแม่ไก่ไข่ด้วย 5 ดี ผลิตไข่ 3 ไซซ์ เพื่อคนรักสุขภาพ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร สัตว์บก

ปีที่ (Vol.) 28 ฉบับที่ (No.) 343 หน้า 83-88

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

กรมปศุสัตว์ชูสวัสดิภาพสัตว์ เปิดรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร สัตว์บก

ปีที่ (Vol.) 28 ฉบับที่ (No.) 327 หน้า 94

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

เนื้อธรรมชาติกับเนื้ออินทรีย์ต่างกันอย่างไร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร สัตว์บก

ปีที่ (Vol.) 28 ฉบับที่ (No.) 332 หน้า 89-90

ผู้แต่ง สลิลรัตน์ ชูโชติ ,

 

ตลาดโคเนื้อของประเทศมาเลเซีย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร วารสารเกษตรพระจอมเกล้า

ปีที่ (Vol.) 38 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 263-269

ผู้แต่ง เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี , ธำรงค์ เมฆโหรา , ธานี ภาคอุทัย ,

 

โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลห่วงโซ่อุปทานของหญ้าเนเปียร์ พืชพลังงาน อาหารสัตว์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไทย

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2561

ผู้แต่ง อาจารี แสงเสถียร , สรายุทธ กรวิรัตน์ , กฤษฎา นามฉิมพลี , ศุภลักษณ์ ฮาร์ริสัน ,

 

ควาย: สัตว์มูลค่าทางเศรษฐกิจฐานรากทางสังคมวัฒนธรรมประเพณีไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร 16 ปี สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยกับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พัฒนาควายไทยและเครือข่ายคนรักควายเพื่อก้าวสู้ คนกับควายไทย 4.0

ชื่อหนังสือ ควาย: สัตว์มูลค่าทางเศรษฐกิจฐานรากทางสังคมวัฒนธรรมประเพณีไทย

จำนวนหน้า 124 หน้า

ผู้แต่ง สมานชัย สุวรรณอำไพ ,

 

ประวัติประเพณีวิ่งควาย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร 16 ปี สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยกับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พัฒนาควายไทยและเครือข่ายคนรักควายเพื่อก้าวสู้ คนกับควายไทย 4.0

ชื่อหนังสือ ประวัติประเพณีวิ่งควาย

จำนวนหน้า 124 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ความคิดเห็นต่อทางเลือกอาชีพการเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกพืชไร่ของเกษตรกรในพื้นที่สูงเพื่อแนวทางลดปัญหาวิกฤติหมอกควันในจังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงราย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการปศุสัตว์เขต 5

ปีที่ (Vol.) 17 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 59-111

ผู้แต่ง นิธิศ จิตนิยม , วิจิตร จิตอารี ,

 

อิทธิพลของขนาดฟาร์มต่อปริมาณน้ำนมรวม 305 วันและอายุเมื่อให้ลูกตัวแรกของโคนมที่เลี้ยงในภาคตะวันตกของประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

ปีที่ (Vol.) 48 ฉบับที่ (No.) suppl. 2 หน้า 913-920

ผู้แต่ง วรางคณา กิจพิพิธ , มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี , พัชรารัตน์ พึ่งพราหม , ภริดา ศรีประยูร , เจนจิรา ไทยโอสถ , มาริษา พันธุ์ศรี , สายัณห์ บัวบาน ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 251 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University