เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,235 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (11)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (0)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (44)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (26)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (251)

   พืชศาสตร์และการผลิต (378)

   การอารักขาพืช (8)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (13)

   การทำป่าไม้ (0)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2,778)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (20)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (17)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (39)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (512)

   โภชนาการของมนุษย์ (10)

   มลภาวะ (8)

   ระเบียบวิธีวิจัย (15)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 251 รายการ   
 

ค. ควายใช้งาน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับควาย

ชื่อหนังสือ ค. ควายใช้งาน

จำนวนหน้า 205 หน้า

ผู้แต่ง ผกาพรรณ สกุลมั่น ,

 

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบเกษตรทฤษฎีใหม่

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ทฤษฎีใหม่ แนวทางการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายและการสำรวจสถานภาพและปัญหาของกลุ่มผู้เลี้ยงไก่

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร การเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตไก่พื้นเมืองและลูกผสม

ชื่อหนังสือ การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายและการสำรวจสถานภาพและปัญหาของกลุ่มผู้เลี้ยงไก่

จำนวนหน้า 306 หน้า

ผู้แต่ง สำราญ วิจิตรพันธ์ , กิตติ กุบแก้ว , กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ , ศีลธรรม วราอัศวปติ , กัลยา เจือจันทร์ , สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย , พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา , บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ , เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล ,

 

คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีในการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับฟาร์มสุกร

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง อารักษ์ ชัยกุล , สมหมาย ฉัตรแสงอุทัย , นินธพันธุ์ กุลปรีดารัตน์ , อดิศร จันทรประภาเลิศ ,

 

ควายกับวิถีชีวิตคนไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร ภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับควาย

ชื่อหนังสือ ควายกับวิถีชีวิตคนไทย

จำนวนหน้า 205 หน้า

ผู้แต่ง จรัญ จันทลักขณา ,

 

กรมปศุสัตว์ เปิดตัวเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร สัตว์บก

ปีที่ (Vol.) 28 ฉบับที่ (No.) 337 หน้า 31-33

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

คู่มือการจัดประกวดควายไทย

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2564

ผู้แต่ง กุลภัทร์ โพธิกนิษฐ , เยาวลักษณ์ เลไพจิตร , จิรัสย์ชา กองแก้ว , เฉลิมพล มหามาตร ,

 

คู่มือการจัดการประกวดและการตัดสินโคเนื้อ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2564

ผู้แต่ง สมพร โชคเจริญ ,

 

กรมปศุสัตว์ผลักดันฟาร์มสุกรสู่การเลี้ยงเชิงปราณีต ชูหลักสวัสดิภาพสัตว์และการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร สัตว์บก

ปีที่ (Vol.) 28 ฉบับที่ (No.) 342 หน้า 72-74

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 251 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University