การบริหาร และการออกกฏหมาย

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,238 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (11)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (0)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (44)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (26)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (251)

   พืชศาสตร์และการผลิต (378)

   การอารักขาพืช (8)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (13)

   การทำป่าไม้ (0)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2,779)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (20)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (17)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (39)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (514)

   โภชนาการของมนุษย์ (10)

   มลภาวะ (8)

   ระเบียบวิธีวิจัย (15)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 26 รายการ    
 

สัตว์ที่ต้องทำตั๋วรูปพรรณ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2552

ชื่อวารสาร วารสารข่าวปศุสัตว์

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 271 หน้า 27-28

ผู้แต่ง พัชรี พันธ์รอด ,

 

กรมปศุสัตว์เผย 6 เดือน พบผู้กระทำผิดพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525 ทั่วประเทศเกือบ 40 ราย โดยเฉพาะผู้กระทำผิด

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2552

ชื่อวารสาร วารสารข่าวปศุสัตว์

ปีที่ (Vol.) 32 ฉบับที่ (No.) 273 หน้า 13-14

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

กฎและระเบียบอาเซียนสำหรับการขึ้นทะเบียนวัคซีนสัตว์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2550

ชื่อวารสาร วารสารชีวผลิตภัณฑ์

ปีที่ (Vol.) 17 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 31-36

ผู้แต่ง จารุณี สาตรา ,

 

วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2550

ผู้แต่ง คนึงนิจ ก่อธรรมฤทธิ์ ,

 

(ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2549

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

ชื่อหนังสือ (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง

จำนวนหน้า 225 หน้า

ผู้แต่ง วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ,

 

การตรวจสอบสินค้าอาหารสัตว์นำเข้า

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2546

ชื่อวารสาร ธุรกิจอาหารสัตว์

ปีที่ (Vol.) 20 ฉบับที่ (No.) 91 หน้า 42-50

ผู้แต่ง เอกพันธุ์ น้ำวล ,

 

การเสวนาเรื่องสิบปีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ: ประเทศไทยได้อะไร

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2546

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ: ความหลากหลายทางชีวภาพกับการขจัดปัญหาความยากจนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ชื่อหนังสือ การเสวนาเรื่องสิบปีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ: ประเทศไทยได้อะไร

จำนวนหน้า 118 หน้า

ผู้แต่ง วนิดา กำเนิดเพ็ชร , อุทิศ กุฏอินทร์ , สำเนียง เมืองนิล , นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต ,

 

แนวคิดในการบริหารจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพตามพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2545

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมวิชาการ เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

ชื่อหนังสือ แนวคิดในการบริหารจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพตามพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ

จำนวนหน้า 123 หน้า

ผู้แต่ง ชนินทร์ เจริญพงศ์ , ดุจเดือน ศศะนาวิน , วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ , หิรัญ หิรัญประดิษฐ์ ,

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะจากฟาร์มสุกร

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2544

ชื่อวารสาร วารสารสัตวแพทย์

ปีที่ (Vol.) 11 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 40-47

ผู้แต่ง รุ่งนภา รัตนราชชาติกุล ,

 

ระบบการรับรองคุณภาพเนื้อโคของประเทศฝรั่งเศส

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2544

ชื่อวารสาร สัตว์บก

ปีที่ (Vol.) 9 ฉบับที่ (No.) 103 หน้า 141

ผู้แต่ง ยอดชาย ทองไทยนันท์ ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 26 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University