การบริหาร และการออกกฏหมาย

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,235 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (11)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (0)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (44)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (26)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (251)

   พืชศาสตร์และการผลิต (378)

   การอารักขาพืช (8)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (13)

   การทำป่าไม้ (0)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2,778)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (20)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (17)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (39)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (512)

   โภชนาการของมนุษย์ (10)

   มลภาวะ (8)

   ระเบียบวิธีวิจัย (15)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 26 รายการ   
 

คลีนิกกฎหมาย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2555

ชื่อวารสาร วารสารข่าวปศุสัตว์

หน้า 34-38

ผู้แต่ง สุมาลี จำเริญ ,

 

คลินิกกฎหมาย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2555

ชื่อวารสาร วารสารข่าวปศุสัตว์

หน้า 29-33

ผู้แต่ง สุมาลี จำเริญ ,

 

ชำแหละประเด็นกฎหมายหลายมิติกับข่าวการชำแหละซากสัตว์ปีก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2554

ชื่อวารสาร สัตว์เศรษฐกิจ

ปีที่ (Vol.) 29 ฉบับที่ (No.) 664 หน้า 27-30

ผู้แต่ง สุมาลี จำเริญ ,

 

คลินิกกฎหมาย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2554

ชื่อวารสาร วารสารข่าวปศุสัตว์

ปีที่ (Vol.) 34 ฉบับที่ (No.) 286 หน้า 27-30

ผู้แต่ง สุมาลี จำเริญ ,

 

เมื่อน้องหมาถูกทารุณ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2554

ชื่อวารสาร วารสารข่าวปศุสัตว์

ปีที่ (Vol.) 34 ฉบับที่ (No.) 286 หน้า 31-34

ผู้แต่ง สุมาลี จำเริญ ,

 

กรมปศุสัตว์ระดมสมอง เรื่องน้ำเชื้อผสมเทียมและพรบ.ความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2553

ชื่อวารสาร สาส์นไก่และสุกร

ปีที่ (Vol.) 8 ฉบับที่ (No.) 86 หน้า 62

ผู้แต่ง เพ็ญศิริ ดวงอุดม ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 26 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University