การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,238 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (11)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (0)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (44)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (26)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (251)

   พืชศาสตร์และการผลิต (378)

   การอารักขาพืช (8)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (13)

   การทำป่าไม้ (0)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2,779)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (20)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (17)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (39)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (514)

   โภชนาการของมนุษย์ (10)

   มลภาวะ (8)

   ระเบียบวิธีวิจัย (15)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 44 รายการ    
 

โครงการความร่วมมือการพัฒนาอาหารโคนมและพืชอาหารสัตว์ไทย-ภูฏาน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2558

ชื่อวารสาร ข่าวสารพืชอาหารสัตว์

ปีที่ (Vol.) 17 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 27-30

ผู้แต่ง วัฒนาวรรณ ศรีสมพร ,

 

The impact of extentsion programs to increase the productivity of the small-holder dairy farming industry of Pakistan

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ผู้แต่ง Wynn, P.C. , McGill, D.M. , Aslam, N. , Tufail, S. , Latif, S. , Ishaq, M. , Batool, Z. , Bush, R.D. , Warriach, H.M. , Godfrey, S.S. ,

 

Development of farmer champions and their role in progressing smallholder beef production in Vietnam

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ผู้แต่ง Turner, L. , Corfield, J. , Nguygen, T. , Bonney, L. ,

 

Developing technology and husbandry skills required for efficient animal production in villages in the highlands of Papua Indonesia

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ผู้แต่ง Mahalaya, S. , Cargill, C.F. ,

 

Impacts of improved extension services on awareness, adoption rates and farm productivity of small holder dairy farmers in Pakistan

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ผู้แต่ง Warriach, H.M. , McGill, D.M. , Ishaq, M. , Latif, S. , Bhatti, A. , Batool, Z. , Arif, S. , Murtaza, N. , Bush, R.D. , Wynn, P.C. ,

 

Enhancing goat farm performance thru The Farmer Livestock School-Goat Enterprise Management Modality

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ผู้แต่ง Barcelo, P.M. , Castillo, J. , Del Rosario, N. , Hipe, R. , Intong, R. , Pepito, J. , Naanep, N. , Vaillar, E.C. , Alo, A.M. ,

 

Effect of dairy extension training on technical knowledge of female farmers and factors affecting their participation level in extension program in Pakistan

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2558

ผู้แต่ง Batool, Z. , Warriach, H.M. , McGill, D.M. , Latif, S. , Ishaq, M. , Majeed, S. , Javed, K. , Nawaz, Y. , Aijaz, M , Thomson, P.C. , Wynn, P.C. ,

 

การจัดการสุขภาพและผลผลิตระดับฝูงในฟาร์มโคนมรายย่อย จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2552

ชื่อเอกสาร การสัมมนาเรื่อง งานวิจัย วช. โอกาสการพัฒนาศักยภาพโคนมของประเทศ

ชื่อหนังสือ การจัดการสุขภาพและผลผลิตระดับฝูงในฟาร์มโคนมรายย่อย จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

จำนวนหน้า 207 หน้า

ผู้แต่ง สุวิชัย โรจนเสถียร , จรัญลักษณ์ ยวงกาศ , ฉัตรชัย อภัยโรจน์ , สุวิทย์ ประชุม ,

 

กระถิน รั้วกินได้

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2552

ชื่อวารสาร ข่าวสารพืชอาหารสัตว์

ปีที่ (Vol.) 14 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 34-36

ผู้แต่ง สุขุม สุขเกษม , โสภณ ชินเวโรจน์ ,

 

สำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เลย และอุดรธานีที่มีต่อโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ปี 2551

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2552

ชื่อวารสาร ข่าวสารพืชอาหารสัตว์

ปีที่ (Vol.) 14 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 21-25

ผู้แต่ง อรวิมล แก้วเกลี้ยง , โสภณ ชินเวโรจน์ ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 44 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University