การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,235 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (11)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (0)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (44)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (26)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (251)

   พืชศาสตร์และการผลิต (378)

   การอารักขาพืช (8)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (13)

   การทำป่าไม้ (0)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2,778)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (20)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (17)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (39)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (512)

   โภชนาการของมนุษย์ (10)

   มลภาวะ (8)

   ระเบียบวิธีวิจัย (15)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 44 รายการ   
 

การฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานวิจัยเรื่องการเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตไก่พื้นเมืองและลูกผสม

ชื่อหนังสือ การฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสม

จำนวนหน้า 306 หน้า

ผู้แต่ง สำราญ วิจิตรพันธ์ , กิตติ กุบแก้ว , กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ , ศีลธรรม วราอัศวปติ , สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย , กัลยา เจือจันทร์ , พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา , บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ , เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล ,

 

การส่งเสริมและการจัดการกลุ่ม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานวิจัยเรื่องการเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตไก่พื้นเมืองและลูกผสม

ชื่อหนังสือ การส่งเสริมและการจัดการกลุ่ม

จำนวนหน้า 306 หน้า

ผู้แต่ง สถาพร แสนสุทธิวิจิตร , ปัญญา มูลคำ , สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย ,

 

การติดตามผลและนิเทศงาน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานวิจัยเรื่องการเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตไก่พื้นเมืองและลูกผสม

ชื่อหนังสือ การติดตามผลและนิเทศงาน

จำนวนหน้า 306 หน้า

ผู้แต่ง กัลยา เจือจันทร์ , สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย , พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา , บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ , เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล ,

 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ส่งเสริมแกะเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ พัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ให้มั่นคงสร้างรายได้มั่งคั่งและประกอบอาชีพได้ยั่งยืน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2564

ชื่อวารสาร สัตว์บก

ปีที่ (Vol.) 28 ฉบับที่ (No.) 336 หน้า 89-90

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

กรมปศุสัตว์ส่งเสริมการเลี้ยงแพะให้แก่เกษตรกรจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2563

ชื่อวารสาร สัตว์บก

ปีที่ (Vol.) 28 ฉบับที่ (No.) 325 หน้า 85-88

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

กาสรกสิวิทย์: โรงเรียนสอนควายฝึกคนแห่งแรกของโลก

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร 16 ปี สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยกับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พัฒนาควายไทยและเครือข่ายคนรักควายเพื่อก้าวสู้ คนกับควายไทย 4.0

ชื่อหนังสือ กาสรกสิวิทย์: โรงเรียนสอนควายฝึกคนแห่งแรกของโลก

จำนวนหน้า 124 หน้า

ผู้แต่ง สุพจน์ ศรีสร้อย ,

 

โครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ (ธคก.) กรมปศุสัตว์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร 16 ปี สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยกับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พัฒนาควายไทยและเครือข่ายคนรักควายเพื่อก้าวสู้ คนกับควายไทย 4.0

ชื่อหนังสือ โครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ (ธคก.) กรมปศุสัตว์

จำนวนหน้า 124 หน้า

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

โครงการจัดทำฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสุกรในประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร สาส์นไก่และสุกร

ปีที่ (Vol.) 15 ฉบับที่ (No.) 168 หน้า 100-102

ผู้แต่ง สุกัญญา รัตนทับท่ิมทอง , ยุวเรศ เรืองพานิช , เนรมิตร สุขมณี , รณชัย สิทธิไกรพงษ์ , อรประพันธ์ ส่งเสริม , ทิพย์มนต์ ใยเกษ , วรรณี ชิวปรีชา , เกรียงศักดิ์ สะอาดรักษ์ , วิราวรรณ จุลโพธิ์ , สุกัญญา ยุงระแหง , วราพันธุ์ จินตณวิชญ์ , ภคอร อัครมธุรากุล , ทัสนันทน์ หงสะพัก , ภัทราพร ภุมรินทร์ , พิเชษฐ์ ศรีบุญยงค์ , นพวรรณ ชมชัย , หทัยรัตน์ พลายมาศ , วิทธวัช โมฬี , ณัฎฐนัณ แสนทวีสุข ,

 

ความต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกรในพื้นที่รอบโครงการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง-ชลบุรี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2560

ชื่อวารสาร วารสารวิชาการปศุสัตว์เขต 5

ปีที่ (Vol.) 17 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 1-29

ผู้แต่ง นิธิศ จิตนิยม ,

 

คู่มือปฏิบัติการผลิตโคเนื้อเชิงการค้าสำหรับเจ้าหน้าที่

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2559

ผู้แต่ง ปิยศักด์ สุวรรณี , สมพร โชคเจริญ , กุลภัทร์ โพธิกนิษฐ , อิทธิพล เผ่าไพศาล , วิทยา สุมามาลย์ , สุวิช บุญโปร่ง , สุพจน์ ศรีสร้อย , ภานุพันธ์ พงษ์เพ็ง , สมศักดิ์ เปรมปรีย์ , สุวัฒน์ มัตราช ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 44 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University