เกษตรทั่วไป

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,235 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (11)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (0)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (44)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (26)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (251)

   พืชศาสตร์และการผลิต (378)

   การอารักขาพืช (8)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (13)

   การทำป่าไม้ (0)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2,778)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (20)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (17)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (39)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (512)

   โภชนาการของมนุษย์ (10)

   มลภาวะ (8)

   ระเบียบวิธีวิจัย (15)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 11 รายการ   
 

Recent research and development programmes to improve buffalo productivity in Thailand

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร Annual report 1983 the national buffalo research and development center project

ชื่อหนังสือ Recent research and development programmes to improve buffalo productivity in Thailand

จำนวนหน้า หน้า 1-13

ผู้แต่ง Maneewan Kamonpatana ,

 

ควายไทยจากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2560

ชื่อเอกสาร 16 ปี สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยกับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พัฒนาควายไทยและเครือข่ายคนรักควายเพื่อก้าวสู้ คนกับควายไทย 4.0

ชื่อหนังสือ ควายไทยจากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

จำนวนหน้า 124 หน้า

ผู้แต่ง กิตติ กุบแก้ว ,

 

ความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับสบู่ดำของประชากร เพื่อเป็นพลังงานทดแทนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2551

ชื่อเอกสาร รายงานการวิจัยเรื่องกระบวนการและผลกระทบของการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ชื่อหนังสือ ความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับสบู่ดำของประชากร เพื่อเป็นพลังงานทดแทนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

จำนวนหน้า 342 หน้า

ผู้แต่ง เกษมสุข ศรีแย้ม , ดิเรก ฉิมชนะ , ทนนท์ รัตนรวมการ , ธรรมภรณ์ ประภาสะวัต , นภาพร ฉิมแก้ว , วิชัย โอภานุกูล , ไตรทศ ขำสุวรรณ , สรยุทธ ทรงสุหมัด , สุรสิทธิ์ พ่อค้า ,

 

ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ บทความ และเอกสารเผยแพร่ นายจีระวัชร์ เข็มสวัสดิ์ อดีตรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (บรรณาธิการวารสารข่าวสารพืชอาหารสัตว์)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2551

ชื่อวารสาร ข่าวสารพืชอาหารสัตว์

ปีที่ (Vol.) 13 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 6-15

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ บทความและเอกสารเผยแพร่ นายจีระวัชร์ เข็มสวัสดิ์ อดีตรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (บรรณาธิการวารสารข่าวสารพืชอาหารสัตว์)

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2551

ชื่อวารสาร ข่าวสารพืชอาหารสัตว์

ปีที่ (Vol.) 13 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 6-15

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

มีอะไรใหม่ ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์2550

ชื่อวารสาร ข่าวสารพืชอาหารสัตว์

ปีที่ (Vol.) 12 ฉบับที่ (No.) 1 หน้า 39-40

ผู้แต่ง จีระศักดิ์ แซ่ลิ่ม ,

 

ความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อใช้ในปศุสัตว์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2548

ชื่อเอกสาร เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสมุนไพรไทย: โอกาสและทางเลือกใหม่ของอุตสาหกรรมผลิตสัตว์ ครั้งที่ 3

ชื่อหนังสือ ความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อใช้ในปศุสัตว์

จำนวนหน้า 163 หน้า

ผู้แต่ง นันทวัน บุณยะประภัศร ,

 

Water buffalo research and development in Australia

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2544

จำนวนหน้า 201 หน้า

ผู้แต่ง Allen, Jack ,

 

งานวิจัยด้านการผลิตและการใช้แรงงานกระบือ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์2540

ผู้แต่ง ผกาพรรณ บุณยะเวชชีวิน ,

 

Buffalo research and development priorities for small farms in Asia

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์2529

ผู้แต่ง Soni, B.K. ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 11 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University