เอกสารส่งเสริม / คู่มือเกษตรกร

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,238 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (11)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (0)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (44)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (26)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (251)

   พืชศาสตร์และการผลิต (378)

   การอารักขาพืช (8)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (13)

   การทำป่าไม้ (0)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2,779)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (20)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (17)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (39)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (514)

   โภชนาการของมนุษย์ (10)

   มลภาวะ (8)

   ระเบียบวิธีวิจัย (15)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 144 รายการ    
 

ถั่วแกรมสไตโล

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ฉายแสง ไผ่แก้ว , ทิพา บุณยะวิโรจ , ศศิธร ถิ่นนคร , เกียรติสุรักษ์ โภคสวัสดิ์ , วิรัช สุขสราญ , พิมพาพร พลเสน , เชาวลิต พานิชอัตรา , เกียรติศักดิ์ กล่ำเอม , กานดา นาคมณี , วีระพล พูนพิพัฒน์ ,

 

เทคนิคการเลี้ยงโคนมทดแทน

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง สมเพชร ตุ้มคำภีร์ , จินตนา วงศ์นากนากร , สหัทยา ทรัพย์รอด , สุธิดา อ่อนสองชั้น , วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ,

 

สูตรอาหารสุกร

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง วิโรจน์ วนาสิทธิชัยวัฒน์ , เสาวคนธ์ โรจนสถิตย์ ,

 

วัตถุดิบอาหารสุกร

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง วิโรจน์ วนาสิทธิชัยวัฒน์ , เสาวคนธ์ โรจนสถิตย์ ,

 

โรคสัตว์เล็ก: สุกร

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง โชคชัย นกเทศ , สุดารัตน์ ดำรงค์วัฒนโภคิน , วันทนีย์ เนรมิตมานสุข , ชิต ศิริวรรณ , จิรา คงครอง , สุจิรา ปาจริยานนท์ , ปฏิพร ฐาปนกุลศักดิ์ , พัชรี ทองคำคูณ , กิตติชัย อุ่นจิต , รัฐพงศ์ รัตนภุมมะ ,

 

คำแนะนำการเลี้ยงแพะ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง สุรชน ต่างวิวัฒน์ ,

 

การปลูกและการจัดการแปลงหญ้าอาหารสัตว์: คู่มือเกษตรกร

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ,

 

พืชอาหารสัตว์และการปรับปรุงทำเลเลี้ยงสัตว์

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ชาญชัย มณีดุลย์ ,

 

โรคสัตว์ปีก

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง พรทิพย์ ศิริวรรณ์ , ช้องมาศ อันตรเสน , วัชรชัย ณรงค์ศักดิ์ , บัณฑิต นวลศรีฉาย , อารุณี ชัยสิงห์ , ละณี สุขถิ่นไทย , สนทนา มิมะพันธุ์ , มัญชรี ทัตติยพงศ์ , สมชัย เจียมพิทยานุวัฒน์ , พรเพ็ญ พัฒนโสภณ ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 144 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University