บทความรู้ทั่วไป

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,238 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (11)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (0)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (44)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (26)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (251)

   พืชศาสตร์และการผลิต (378)

   การอารักขาพืช (8)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (13)

   การทำป่าไม้ (0)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2,779)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (20)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (17)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (39)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (514)

   โภชนาการของมนุษย์ (10)

   มลภาวะ (8)

   ระเบียบวิธีวิจัย (15)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 1,022 รายการ    
 

รายงานประจำปี 2547

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

อาหารไก่พื้นเมือง

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง นพวรรณ ไชยานุกูลกิตติ , เสาวคนธ์ โรจนสถิตย์ ,

 

ภูมิปัญญา การคัดเลือกควายไทย

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง กิตติ กุบแก้ว ,

 

ลักษณะมาตรฐานและสีไก่แจ้

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

คู่มือสุขภาพโคเนื้อ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ปัจฉิมา อินทรกำแหง , รื่นฤดี บุณยะโหตระ , ลัดดา มูลิกา , มนยา เอกทัตร์ , สุรพงษ์ วงศ์เกษมจิตต์ , สมใจ กมลศิริพิชัยพร , เรขา คณิตพันธ์ , เจษฎา รัตโณภาส ,

 

วัตถุดิบอาหารสุกร

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง วิโรจน์ วนาสิทธิชัยวัฒน์ , เสาวคนธ์ โรจนสถิตย์ ,

 

โรคสัตว์เล็ก: สุกร

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง โชคชัย นกเทศ , สุดารัตน์ ดำรงค์วัฒนโภคิน , วันทนีย์ เนรมิตมานสุข , ชิต ศิริวรรณ , จิรา คงครอง , สุจิรา ปาจริยานนท์ , ปฏิพร ฐาปนกุลศักดิ์ , พัชรี ทองคำคูณ , กิตติชัย อุ่นจิต , รัฐพงศ์ รัตนภุมมะ ,

 

การเลี้ยงโคขุน

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง สว่าง อังกุโร ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 1,022 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University