ไม่ระบุ

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,238 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (11)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (0)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (44)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (26)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (251)

   พืชศาสตร์และการผลิต (378)

   การอารักขาพืช (8)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (13)

   การทำป่าไม้ (0)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2,779)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (20)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (17)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (39)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (514)

   โภชนาการของมนุษย์ (10)

   มลภาวะ (8)

   ระเบียบวิธีวิจัย (15)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 366 รายการ    
 

การระบาดของโรค Salmonellosis จากสุกรสู่คน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร โรคสำคัญที่เป็นปัญหาในระบบทางเดินอาหารสุกร

ชื่อหนังสือ การระบาดของโรค Salmonellosis จากสุกรสู่คน

จำนวนหน้า 98 หน้า

ผู้แต่ง ชิต ศิริวรรณ ,

 

วิทยาการระบาด

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร โรคสำคัญที่เป็นปัญหาในระบบทางเดินอาหารสุกร

ชื่อหนังสือ วิทยาการระบาด

จำนวนหน้า 98 หน้า

ผู้แต่ง ชัยศิริ มหันตชัยสกุล ,

 

การใช้คอมพิวเตอร์จัดเก็บ ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพสัตว์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร โรคสำคัญที่เป็นปัญหาในระบบทางเดินอาหารสุกร

ชื่อหนังสือ การใช้คอมพิวเตอร์จัดเก็บ ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพสัตว์

จำนวนหน้า 98 หน้า

ผู้แต่ง ยอดยศ มีพืชน์ ,

 

ภูมิคุ้มกันในระบบทางเดินอาหาร [gut immunity]

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร โรคสำคัญที่เป็นปัญหาในระบบทางเดินอาหารสุกร

ชื่อหนังสือ ภูมิคุ้มกันในระบบทางเดินอาหาร [gut immunity]

จำนวนหน้า 98 หน้า

ผู้แต่ง สุดารัตน์ ดำรงค์วัฒนโภคิน ,

 

ปัญหาท้องเสียในสุกรที่เกิดจาก Coccidia (Isospora suis, Eimeria spp.)

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร โรคสำคัญที่เป็นปัญหาในระบบทางเดินอาหารสุกร

ชื่อหนังสือ ปัญหาท้องเสียในสุกรที่เกิดจาก Coccidia (Isospora suis, Eimeria spp.)

จำนวนหน้า 98 หน้า

ผู้แต่ง พงศธร สุธีรภาพ , ทัศนีย์ ชมภูจันทร์ ,

 

ปัญหาท้องเสียในสุกรที่เกิดจากเชื้อ Balantidium coli

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร โรคสำคัญที่เป็นปัญหาในระบบทางเดินอาหารสุกร

ชื่อหนังสือ ปัญหาท้องเสียในสุกรที่เกิดจากเชื้อ Balantidium coli

จำนวนหน้า 98 หน้า

ผู้แต่ง พงศธร สุธีรภาพ , ทัศนีย์ ชมภูจันทร์ ,

 

โรค swine dysentery

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร โรคสำคัญที่เป็นปัญหาในระบบทางเดินอาหารสุกร

ชื่อหนังสือ โรค swine dysentery

จำนวนหน้า 98 หน้า

ผู้แต่ง วันทนีย์ เนรมิตมานสุข , จิรา คงครอง ,

 

Salmonellosis ในสุกร

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร โรคสำคัญที่เป็นปัญหาในระบบทางเดินอาหารสุกร

ชื่อหนังสือ Salmonellosis ในสุกร

จำนวนหน้า 98 หน้า

ผู้แต่ง สนทนา มิมะพันธุ์ ,

 

การตรวจพิสูจน์เชื้อซาลโมเนลล่าทางซีรั่มวิทยา

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร โรคสำคัญที่เป็นปัญหาในระบบทางเดินอาหารสุกร

ชื่อหนังสือ การตรวจพิสูจน์เชื้อซาลโมเนลล่าทางซีรั่มวิทยา

จำนวนหน้า 98 หน้า

ผู้แต่ง แก้วมณี กองสมัคร ,

 

โรคอุจจาระร่วงในสุกรที่เกิดจากเชื้อ E.coli

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร โรคสำคัญที่เป็นปัญหาในระบบทางเดินอาหารสุกร

ชื่อหนังสือ โรคอุจจาระร่วงในสุกรที่เกิดจากเชื้อ E.coli

จำนวนหน้า 98 หน้า

ผู้แต่ง วัลลภา หนุนภักดี ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 366 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University