ไม่ระบุ

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,235 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (11)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (0)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (44)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (26)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (251)

   พืชศาสตร์และการผลิต (378)

   การอารักขาพืช (8)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (13)

   การทำป่าไม้ (0)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2,778)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (20)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (17)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (39)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (512)

   โภชนาการของมนุษย์ (10)

   มลภาวะ (8)

   ระเบียบวิธีวิจัย (15)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 366 รายการ   
 

ความสัมพันธ์ระหว่างการเลี้ยงสัตว์ กับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในบางหมู่บ้านของอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร Annual report 1983 the national buffalo research and development center project

ชื่อหนังสือ ความสัมพันธ์ระหว่างการเลี้ยงสัตว์ กับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในบางหมู่บ้านของอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ผู้แต่ง ปรารถนา พฤกษะศรี , สมิต ยิ้มมงคล , จรัญ จันทลักขณา ,

 

Estimates of heritability and relationship of body weights, gains and measurements of swamp buffalo

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร Annual report 1983 the national buffalo research and development center project

ชื่อหนังสือ Estimates of heritability and relationship of body weights, gains and measurements of swamp buffalo

ผู้แต่ง สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง , ผกาพรรณ บุณยะเวชชีวิน , จรัญ จันทลักขณา ,

 

Growth pattern of Thai swamp buffalo

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร Annual report 1983 the national buffalo research and development center project

ชื่อหนังสือ Growth pattern of Thai swamp buffalo

ผู้แต่ง สุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง , ผกาพรรณ บุณยะเวชชีวิน , จรัญ จันทลักขณา ,

 

Milk progesterone levels in crossbred buffaloes (swamp x murrah) and a comparison to the indigenous breeds

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร Annual report 1982

ชื่อหนังสือ Milk progesterone levels in crossbred buffaloes (swamp x murrah) and a comparison to the indigenous breeds

ผู้แต่ง Kitiya Srisakwattana , Chanphen ngramsuriyoroj , Maneewan Kamonpatana ,

 

การศึกษาคุณลักษณะของโคพันธุ์ชาร์เบรย์และขั้นตอนการผสมพันธุ์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2529

ชื่อหนังสือ การศึกษาคุณลักษณะของโคพันธุ์ชาร์เบรย์และขั้นตอนการผสมพันธุ์

จำนวนหน้า หน้า 35-39

ผู้แต่ง เสถียร ทองอุทุม , จรูญ กาวีระจันทร์ , ไพโรจน์ ศิริสม ,

 

การศึกษาทดลองของระยะหย่านมลูกโคพันธุ์อเมริกันบราห์มัน ต่อน้ำหนักเมื่อหย่านมอายุ 205 วัน

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2529

ชื่อหนังสือ การศึกษาทดลองของระยะหย่านมลูกโคพันธุ์อเมริกันบราห์มัน ต่อน้ำหนักเมื่อหย่านมอายุ 205 วัน

จำนวนหน้า หน้า 40-50

ผู้แต่ง เสถียร ทองอุทุม , จรูญ กาวีระจันทร์ , ไพโรจน์ ศิริสม ,

 

พันธุ์พืชอาหารสัตว์ในประเทศไทย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร อาหารโคเนื้อ-โคนม รุ่นที่ 1 วันที่ 24-30 พฤษภาคม 2532

ชื่อหนังสือ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ในประเทศไทย

จำนวนหน้า หน้า 12-27

ผู้แต่ง จุรีรัตน์ สัจจิพานนท์ ,

 

การเพิ่มผลผลิตทุ่งหญ้าโดยใช้หญ้าพันธุ์ดีกว่า

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร อาหารโคเนื้อ-โคนม รุ่นที่ 1 วันที่ 24-30 พฤษภาคม 2532

ชื่อหนังสือ การเพิ่มผลผลิตทุ่งหญ้าโดยใช้หญ้าพันธุ์ดีกว่า

จำนวนหน้า หน้า 28-38

ผู้แต่ง ชาญชัย มณีดุลย์ ,

 

การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้การเกษตรเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร อาหารโคเนื้อ-โคนม รุ่นที่ 1 วันที่ 24-30 พฤษภาคม 2532

ชื่อหนังสือ การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้การเกษตรเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง

จำนวนหน้า หน้า 125-144

ผู้แต่ง จินดา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ,

 

การควบคุมการระบาดของโรค porcine epidemic diarrhoea โดยให้สุกรแม่พันธุ์กินอุจจาระ และลำไส้ของสัตว์ที่ป่วย

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร โรคสำคัญที่เป็นปัญหาในระบบทางเดินอาหารสุกร

ชื่อหนังสือ การควบคุมการระบาดของโรค porcine epidemic diarrhoea โดยให้สุกรแม่พันธุ์กินอุจจาระ และลำไส้ของสัตว์ที่ป่วย

จำนวนหน้า 98 หน้า

ผู้แต่ง อุทิศ ตรีนันทวัน , ชิต ศิริวรรณ ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 366 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University