บทความในวารสาร

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,238 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (11)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (0)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (44)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (26)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (251)

   พืชศาสตร์และการผลิต (378)

   การอารักขาพืช (8)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (13)

   การทำป่าไม้ (0)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2,779)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (20)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (17)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (39)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (514)

   โภชนาการของมนุษย์ (10)

   มลภาวะ (8)

   ระเบียบวิธีวิจัย (15)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 1,716 รายการ    
 

โครงการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างกระบือไทยและกระบือนม 6. สมรรถภาพการเจริญเติบโตและลักษณะซากในกระบือลูกผสม 2 และ 3 สายพันธุ์ ภายใต้สภาพการเลี้ยงขุนแบบปล่อยแปลง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร no_data

หน้า 132-137

ผู้แต่ง สุนทร อิ่มวัฒนา , ดรุณี ณ รังษี , นิกร สางห้วยไพร , อัญชลี ณ เชียงใหม่ ,

 

อิทธิพลของฤดูกาลที่มีต่อระบบการผสมติดหลังคลอดและการกลับเข้าอู่ของมดลูกกระบือปลักไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร no_data

หน้า 120-131

ผู้แต่ง จินตนา อินทรมงคล , สุนทร อิ่มวัฒนา , ศิริวัฒน์ อินทรมงคล , สุพรชัย ฟ้ารี ,

 

การประมาณค่าความก้าวหน้าทางพันธุกรรมของกระบือพื้นเมืองไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร no_data

หน้า 109-119

ผู้แต่ง อัญชลี ณ เชียงใหม่ , ดรุณี ณ รังษี ,

 

การเปรียบเทียบผลการทดสอบวัณโรคในกระบือระหว่างวิธี Cervical Intradermal test และวิธี Stormont test

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร no_data

หน้า 144-153

ผู้แต่ง สุรสิงห์ ศรีจำรูญ , บงกาล บุญตาราษฎร์ ,

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตก่อนหย่านมและค่าทางพันธุกรรมของกระบือลูกผสมมูร่าห์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร no_data

หน้า 83-92

ผู้แต่ง ประเทือง นุชสาย , ฉลองชัย ชุ่มชื่น , เชาวลิต โชคสวัสดิ์ ,

 

ผลของอายุ ฤดูกาล หน่วยงานที่เลี้ยงสัตว์ และเพศต่อการตายของกระบือ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร no_data

หน้า 144-161

ผู้แต่ง สุรสิงห์ ศรีจำรูญ , ชาญณรงค์ พุฒิคุณเกษม ,

 

ค่าทางพันธุกรรมและผลตอบสนองจากการคัดเลือกจากลักษณะการเจริญเติบโตของกระบือปลัก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร no_data

หน้า 1-22

ผู้แต่ง อัญชลี ณ เชียงใหม่ , สำเริง ค้าดี , นิทัศน์ อ่อนหวาน ,

 

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพสมการทำนายน้ำหนักตัวกระบือพื้นเมือง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร no_data

หน้า 36-44

ผู้แต่ง ประภัสสร วุฒิปราณี , กระแสร์ หล่อแท้ , สุนทร อิ่มวัฒนา ,

 

การสร้างระบบฐานข้อมูลโคเนื้อและกระบือกรมปศุสัตว์ กรณีศึกษาระบบฐานข้อมูลโคเนื้อ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร no_data

หน้า 19-35

ผู้แต่ง เอก วิทูรพงศ์ , วุฒิพงษ์ อินทรธรรม , อัญชลี ณ เชียงใหม่ ,

 

แนวโน้มทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตกระบือปลักของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฏร์ธานี

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร รายงานผลการวิจัยประจำปี 2546 เล่มที่ 2 กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

ปีที่ (Vol.) 2546 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 1-8

ผู้แต่ง พิศาล จังศิริพรปกรณ์ , นเรศน์ อินทรักษ์ ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 1,716 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University