บทความในวารสาร

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,235 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (11)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (0)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (44)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (26)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (251)

   พืชศาสตร์และการผลิต (378)

   การอารักขาพืช (8)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (13)

   การทำป่าไม้ (0)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2,778)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (20)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (17)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (39)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (512)

   โภชนาการของมนุษย์ (10)

   มลภาวะ (8)

   ระเบียบวิธีวิจัย (15)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,713 รายการ   
 

Repeated surgical oocyte collection and its effect on pregnancy in goats

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์)

ปีที่ (Vol.) 39 ฉบับที่ (No.) 5 หน้า 16-22

ผู้แต่ง Malee Apimeteetumrong , Anone Thuangsanthia , Narong Leingcharoen , Viboon Yiengvisavakul , Jureerat Sumretprasong , Annop Kunavongkrit , Mongkol Techakumphu ,

 

การใช้ชุดตรวจสอบ non structural protein ชนิดต่างๆสำหรับตรวจแยกระหว่างสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนและสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร สัตวแพทยสาร

ปีที่ (Vol.) 55 ฉบับที่ (No.) 2 หน้า 21-30

ผู้แต่ง ดิลก อ้วนพรมมา , ปณิธาน ทองทา ,

 

กระบือไทยยุคพัฒนา

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร สัตว์บก 95

ผู้แต่ง จินตนา อินทรมงคล ,

 

การศึกษาประสิทธิภาพของเมล็ดสะแกนา (COMBRETUM QUADRANGULA REKURZ) ต่อพยาธิตัวกลมในลูกกระบือ

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์

ปีที่ (Vol.) 22 ฉบับที่ (No.) 3 หน้า 201-206

ผู้แต่ง พีระพล อยู่สวัสดิ์ , สมพร ศรีรอด , เปรม ชุนถนอม , ทัศนีย์ ชมภูจันทร์ ,

 

อัตราการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของกระบือลูกผสมมูร่าห์พื้นเมืองที่เลี้ยงด้วยกากปาล์มเน้นเพื่อลดต้นทุนการผลิต

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร no_data

หน้า 20-33

ผู้แต่ง อัญชลี ณ เชียงใหม่ , ทองทวี ดีมะการ , จิราวุฒิ เรือนวงค์ ,

 

ผลของการจัดการเพื่อลดระยะห่างของการให้ลูกตัวต่อไปของกระบือพื้นเมือง

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร no_data

หน้า 205-211

ผู้แต่ง นิทัศน์ อ่อนหวาน , อัญชลี ณ เชียงใหม่ , อรพิน เวชชบุษกร , นิกร สางห้วยไพร ,

 

การเปลี่ยนปลงทางสรีรวิทยาสภาพแวดล้อมของกระบือดำและกระบือเผือก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร no_data

หน้า 198-225

ผู้แต่ง ศักดิ์สงวน กอนันทา ,

 

การศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการกินหญ้าสด, น้ำ และการถ่ายมูลของกระบือปลัก

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร no_data

หน้า 238-244

ผู้แต่ง นิทัศน์ อ่อนหวาน , วิทยา ทิมสาด , ศุภกิจ เนตรพระ ,

 

รายงานความคืบหน้าในการจัดตั้งฝูงกระบือปลักยอดเยี่ยมของกรมปศุสัตว์

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร no_data

หน้า 119-126

ผู้แต่ง จินตนา อินทรมงคล , ศิริวัฒน์ อินทรมงคล , สุนทร อิ่มวัฒนา ,

 

แนวโน้มทางพันธุกรรมการเจริญเติบโตในกระบือปลักไทย

ประเภทเอกสาร บทความในวารสาร ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อวารสาร no_data

หน้า 109-117

ผู้แต่ง ศักดิ์ชัย โศภาณุรักษ์ , ศุภกิจ เนตรพระ , จินตนา อินทรมงคล , ศิริวัฒน์ อินทรมงคล , ศรเทพ ธัมวาสร ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 1,713 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University