บทความในหนังสือ

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,238 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (11)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (0)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (44)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (26)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (251)

   พืชศาสตร์และการผลิต (378)

   การอารักขาพืช (8)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (13)

   การทำป่าไม้ (0)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2,779)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (20)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (17)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (39)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (514)

   โภชนาการของมนุษย์ (10)

   มลภาวะ (8)

   ระเบียบวิธีวิจัย (15)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 2,131 รายการ    
 

แลหน้า แลหลัง-การปรับปรุงพันธุ์กระบือ

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย 11-13 กันยายน 2539

ชื่อหนังสือ แลหน้า แลหลัง-การปรับปรุงพันธุ์กระบือ

จำนวนหน้า 157 หน้า

ผู้แต่ง จินตนา อินทรมงคล ,

 

งานด้านเทคโนโลยีชีวภาพของกองผสมเทียม กรมปศุสัตว์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย 11-13 กันยายน 2539

ชื่อหนังสือ งานด้านเทคโนโลยีชีวภาพของกองผสมเทียม กรมปศุสัตว์

จำนวนหน้า 157 หน้า

ผู้แต่ง ยันต์ สุขวงศ์ , วิบูลย์ เยี่ยงวิศวกูร , มาลี อภิเมธีธำรง , กมล ฉวีวรรณ ,

 

เขาควาย สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร เอกสารประกอบสัมมนาเรื่อง การผลิตเชิงเศรษฐกิจ มิติใหม่ของการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย

ชื่อหนังสือ เขาควาย สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

ผู้แต่ง จินตนา อินทรมงคล ,

 

การปรับปรุงการผลิตกระบือด้วยการผสมพันธุ์

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร รายงานค้นคว้าวิจัย 2522-2523 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อหนังสือ การปรับปรุงการผลิตกระบือด้วยการผสมพันธุ์

ผู้แต่ง จรัญ จันทลักขณา , สุนทราภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต , สุรเชษฐ์ อุษณกรกุล , ศรเทพ ธัมวาสร , วิฑูรย์ กำเนิดเพ็ชร์ ,

 

Milk progesterone levels in crossbred buffaloes (swamp x murrah) and a comparison to the indigenous breeds

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร Annual report 1982

ชื่อหนังสือ Milk progesterone levels in crossbred buffaloes (swamp x murrah) and a comparison to the indigenous breeds

ผู้แต่ง Kitiya Srisakwattana , Chanphen ngramsuriyoroj , Maneewan Kamonpatana ,

 

Recent research and development programmes to improve buffalo productivity in Thailand

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร Annual report 1983 the national buffalo research and development center project

ชื่อหนังสือ Recent research and development programmes to improve buffalo productivity in Thailand

จำนวนหน้า หน้า 1-13

ผู้แต่ง Maneewan Kamonpatana ,

 

การใช้ใบกระถินสด เป็นอาหารเสริมโปรตีน สำหรับกระบือเลี้ยงด้วยยอดอ้อยอบแห้ง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร Annual report 1983 the national buffalo research and development center project

ชื่อหนังสือ การใช้ใบกระถินสด เป็นอาหารเสริมโปรตีน สำหรับกระบือเลี้ยงด้วยยอดอ้อยอบแห้ง

จำนวนหน้า หน้า 165-169

ผู้แต่ง เข็มทอง กลิ่นเกษร , สถิตย์ มั่งมีชัย , จินดา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ,

 

การศึกษาระดับของไมยราบยักษ์ กับฟางข้าว ในการใช้เลี้ยงกระบือในฤดูแล้ง

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร Annual report 1983 the national buffalo research and development center project

ชื่อหนังสือ การศึกษาระดับของไมยราบยักษ์ กับฟางข้าว ในการใช้เลี้ยงกระบือในฤดูแล้ง

จำนวนหน้า หน้า 203-208

ผู้แต่ง อนุชา ศิริ , พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์ ,

 

Supplementation of urea-treated straw with dried leucaena (Leucaena leucocephala) and water hyacineth (Eichhornia crassipes) leaf meals

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร Annual report 1983 the national buffalo research and development center project

ชื่อหนังสือ Supplementation of urea-treated straw with dried leucaena (Leucaena leucocephala) and water hyacineth (Eichhornia crassipes) leaf meals

จำนวนหน้า หน้า 170-179

ผู้แต่ง Metha Wanapat , Sriwattanasombat, P. ,

 

Comparative studies on physiological response between swamp buffaloes and cattle

ประเภทเอกสาร บทความในหนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ชื่อเอกสาร Annual report 1983 the national buffalo research and development center project

ชื่อหนังสือ Comparative studies on physiological response between swamp buffaloes and cattle

จำนวนหน้า หน้า 56-58

ผู้แต่ง Prattana Prucsasri ,

แสดงข้อมูล 11 ถึง 20 จาก 2,131 รายการ    

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University