หนังสือ

แสดงผลงาน

   ผลงาน ( 4,235 )

หมวดของข้อมูล

   เกษตรทั่วไป (11)

   ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ (0)

   การศึกษา การส่งเสริมและการเผยแพร่ (44)

   การบริหาร และการออกกฏหมาย (26)

   เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและสังคมวิทยาชนบท (251)

   พืชศาสตร์และการผลิต (378)

   การอารักขาพืช (8)

   วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (13)

   การทำป่าไม้ (0)

   สัตวศาสตร์ การผลิตและการอารักขา (2,778)

   การประมงและการเพาะเลี้ยงพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำ (20)

   เครื่องจักรกลการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ (17)

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (39)

   กระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (512)

   โภชนาการของมนุษย์ (10)

   มลภาวะ (8)

   ระเบียบวิธีวิจัย (15)

เรียงข้อมูลโดย
ชื่อผลงาน ผู้แต่ง ใหม่สุด เก่าสุด วันที่เข้าระบบใหม่สุด วันที่เข้าระบบเก่าสุด
หนังสือ     บทความในหนังสือ     บทความในวารสาร
แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 391 รายการ   
 

สภาพการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช: ทะเบียนผลงานวิชาการเลขที่ 50(2)-0506-183

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง นิยดา พันธ์สวัสดิ์ , สมหมาย คล้ายบ้านใหม่ , พิจิตรา เหลาทอน ,

 

การศึกษาอัตราปุ๋ยและวิธีการใส่ปุ๋ยมูลกระบือที่มีต่อผลผลิตของหญ้ารูซี่

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง โฆษิต เหลืองจรัสสุริยา , ฉลองชัย ชุ่มชื่น , อัญชลี ณ เชียงใหม่ ,

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อช่วงห่างการให้ลูก และอัตราการเจริญเติบโตก่อนหย่านมของลูกกระบือ: ทะเบียนวิชาการเลขที่ 50(2)-0206-185

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง โฆษิต เหลืองจรัสสุริยา , ฉลองชัย ชุ่มชื่น , อัญชลี ณ เชียงใหม่ ,

 

การเสริมอาหารข้นต่อสมรรถภาพการสืบพันธุ์ของกระบือปลักแม่ลูกอ่อนและลูกกระบือ: ทะเบียนวิจัยเลขที่ 48(1) (33:13)-0406-061

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ฉลองชัย ชุ่มชื่น , โฆษิต เหลืองจรัสสุริยา , อัญชลี ณ เชียงใหม่ ,

 

ความก้าวหน้าทางพันธุกรรมของลักษณะน้ำหนักกระบือปลักกรมปศุสัตว์: ทะเบียนวิชาการเลขที่ 50(2)-0206-099

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง นิกร สางห้วยไพร , เทอดศักดิ์ ชมชื่นจิตร์ , อัญชลี ณ เชียงใหม่ ,

 

การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักแม่กระบือช่วงตั้งท้องและหลังคลอด

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ผกาพรรณ บุณยะเวชชีวิน , ทวีพร พูนดุสิต , เกรียงศักดิ์ แก้วสมประสงค์ , จรัญ จันทลักขณา , ศักดิ์สงวน กอนันทา ,

 

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ภายใต้ระบบเกษตรทฤษฎีใหม่

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

ทฤษฎีใหม่ แนวทางการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง ไม่ระบุ

 

คู่มือคำแนะนำการจัดการดินและธาตุอาหารพืชในการผลิตพืชอาหารสัตว์เชิงธุรกิจ

ประเภทเอกสาร หนังสือ ปีพิมพ์ไม่ระบุ

ผู้แต่ง นันทกร บุญเกิด , ไพศาล เหล่าสุวรรณ , อัศจรรย์ สุขธำรง , ฉายแสง ไผ่แก้ว , ศุภชัย อุดชาชน , พิมพาพร พลเสน ,

แสดงข้อมูล 1 ถึง 10 จาก 391 รายการ   

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University