รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ประมง ประจำปี 2555

รายละเอียด

 • รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ประมง ประจำปี 2555

 • Report on the performance and financial status of fishery cooperatives in 2012

 • 2556

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • 978-974-9959-88-6

 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

 • สมุทรสาคร

 • 92 หน้า

 • E40-สหกรณ์การเกษตร

 • สหกรณ์;การประมง;การบริหาร;กิจกรรมสหกรณ์;การจัดซื้อของสหกรณ์;การบริการของสหกรณ์;การแปรรูปเป็นกลุ่มสหกรณ์;สินเชื่อสหกรณ์;เงินทุนหมุนเวียน;สินทรัพย์;

 • Cooperatives;Fisheries;Administration;Cooperative activities;Cooperative purchasing;Cooperative services;Cooperative processing;Cooperative credit;Working capital;Assets;

 • สหกรณ์;ประมง;แพปลา;การเงิน;สมาชิก;การกู้เงิน;การฝากเงิน;การจัดหาสินค้า;การจำหน่ายสินค้า;การรวบรวมผลิตผล;การแปรรูป;การดำเนินงาน;รายรับ;รายจ่าย;ทุนการดำเนินงาน;สินทรัพย์หมุนเวียน

 • Fishery cooperatives;Financial;Member;Capital;Work performance;Personal loans;Deposit;Product distribution;Expenditure;Operational capital;Current assets

 • CAD-00007

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University