รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2555

รายละเอียด

 • รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2555

 • Report on the performance and financial status of agricultural groups cooperatives in 2012

 • 2556

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • 978-974-9959-85-5

 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

 • สมุทรสาคร

 • 88 หน้า

 • E40-สหกรณ์การเกษตร

 • สหกรณ์;เกษตรกร;กลุ่มทางสังคม;การบริหาร;กิจกรรมสหกรณ์;การบริการของสหกรณ์;การแปรรูปเป็นกลุ่มสหกรณ์;สินเชื่อสหกรณ์;เงินทุนหมุนเวียน;สินทรัพย์;

 • Cooperatives;Farmers;Social groups;Administration;Cooperative activities;Cooperative services;Cooperative processing;Cooperative credit;Working capital;Assets;

 • สหกรณ์;กลุ่มเกษตรกร;การเงิน;สมาชิก;การกู้เงิน;การฝากเงิน;การรวบรวมผลิตผล;การแปรรูป;การดำเนินงาน;รายรับ;รายจ่าย;ทุนการดำเนินงาน;สินทรัพย์หมุนเวียน

 • Cooperative;Agriculturist;Financial;Member;Capital;Work performance;Personal loans;Deposit;Product distribution;Expenditure;Operational capital;Current assets

 • CAD-00004

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University