รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ประจำปี 2555

รายละเอียด

 • รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ประจำปี 2555

 • Report on the performance and financial status of credit union cooperatives in 2012

 • 2556

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • 978-974-9959-83-1

 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

 • สมุทรสาคร

 • 104 หน้า

 • E40-สหกรณ์การเกษตร

 • สหกรณ์;ธนกิจสหกรณ์;การบริหาร;กิจกรรมสหกรณ์;การบริการของสหกรณ์;สินเชื่อสหกรณ์;เงินทุนหมุนเวียน;สินทรัพย์;

 • Cooperatives;Cooperative finance;Administration;Cooperative activities;Cooperative services;Cooperative credit;Working capital;Assets;

 • สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน;การเงิน;สมาชิกสามัญ;สมาชิกสมทบ;การบริการ;การกู้เงิน;การฝากเงิน;รายรับ;รายจ่าย;ทุนการดำเนินงาน;สินทรัพย์หมุนเวียน

 • Cooperative;Credit union;Financial;Member;Capital;Work performance;Personal loans;Deposit;Operational capital;Current assets

 • CAD-00003

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University