รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ทุกประเภท ประจำปี 2555

รายละเอียด

 • รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ทุกประเภท ประจำปี 2555

 • Report on the performance and financial status of all cooperatives in 2012

 • 2556

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • 978-974-9959-84-8

 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

 • สมุทรสาคร

 • 128 หน้า

 • E40-สหกรณ์การเกษตร

 • สหกรณ์;ธนกิจสหกรณ์;กิจกรรมสหกรณ์;เงินทุนหมุนเวียน;สินทรัพย์;การบริหาร;การวางแผน;

 • Cooperatives;Cooperative finance;Cooperative activities;Working capital;Assets;Administration;Planning;

 • สหกรณ์การเกษตร;สหกรณ์นอกภาคการเกษตร;การเงิน;สมาชิก;เงินทุนดำเนินงาน;การบริหารงาน;อัตราการหมุนสินทรัพย์;ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

 • Agricultural cooperatives;Non-agricultural cooperatives;Financial;Member;Capital;Management;Work performance

 • CAD-00001

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University