ครัวของโลก

รายละเอียด

 • ครัวของโลก

 • 2547

 •   วรเวทย์ ธำรงธัญลักษณ์
    ชวลิต ชูขจร
    จารุณี เวียงคำมา
    พัชรี รักเรียนรบ
    สมปอง วิชญวิเชียร
    อุษณีย์ ชะเอม
    สนธิ นิสากรเสน
    อุดมพร สุพคุตร์
    วีรยุทธ โพธิสุนทร
    ปพิชญา บุญอนันต์
    ลักขณา วรวุฒิวัฒน์
    ธรรมนันท์ จันทรมณี
    สุรีย์รัตน์ อำมฤคขจร
    นลินี อ่ำฉิม
    สุมาลี วิทยนันท์
    สุวรรณา สีละพัฒน์
    สุกัญญา อันทนัย
    ธรรมนูญ แจ่มศรี
    ธนินท์พรรณ ภววัฒนานุสรณ์
    ปัณจรีย์ ทองเอก

  เพิ่มเติม

 • หนังสือ

 • 974-403-241-3

 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • กรุงเทพฯ

 • 149 หน้า

 • E10-เศรษฐกิจการเกษตร

 • E14-เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

 • E70-การค้า/การตลาด

 • อาหาร;สินค้าเกษตร;นโยบายการเกษตร;แผนยุทธศาสตร์;มาตรฐานอาหาร;มาตรฐานสินค้าเกษตร;การรับรองคุณภาพ;เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน;ความปลอดภัยทางอาหาร;ธนาคารอาหารชุมชน

 • TAB000025620815

 • [1] วรเวทย์ ธำรงธัญลักษณ์ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
  [2] ชวลิต ชูขจร (สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ)
  [3] จารุณี เวียงคำมา (กรมชลประทาน)
  [4] พัชรี รักเรียนรบ (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์)
  [5] สมปอง วิชญวิเชียร (กรมประมง)
  [6] อุษณีย์ ชะเอม (กรมปศุสัตว์)
  [7] สนธิ นิสากรเสน (กรมพัฒนาที่ดิน)
  [8] อุดมพร สุพคุตร์ (กรมวิชาการเกษตร)
  [9] วีรยุทธ โพธิสุนทร (กรมส่งเสริมการเกษตร)
  [10] ปพิชญา บุญอนันต์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
  [11] ลักขณา วรวุฒิวัฒน์ (สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
  [12] ธรรมนันท์ จันทรมณี (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
  [13] สุรีย์รัตน์ อำมฤคขจร (สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ)
  [14] นลินี อ่ำฉิม (สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองคลัง)
  [15] สุมาลี วิทยนันท์ (สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองการเกษตรต่างประเทศ)
  [16] สุวรรณา สีละพัฒน์ (สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองเกษตรสารนิเทศ)
  [17] สุกัญญา อันทนัย (สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์)
  [18] ธรรมนูญ แจ่มศรี (สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองเกษตรสารนิเทศ)
  [19] ธนินท์พรรณ ภววัฒนานุสรณ์ (สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองเกษตรสารนิเทศ)
  [20] ปัณจรีย์ ทองเอก (สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองเกษตรสารนิเทศ)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University