คู่มือการใช้งาน อัตราส่วนมาตรฐานทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

รายละเอียด

 • คู่มือการใช้งาน อัตราส่วนมาตรฐานทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 • Financial standard ratios of cooperatives and farmer groups

 • 2549

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • 974-9959-05-1

 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน

 • กรุงเทพฯ

 • 32 หน้า

 • E40-สหกรณ์การเกษตร

 • สหกรณ์;เกษตรกร;ทุน;กำไร;การวางแผน;การเงิน;

 • Cooperatives;Farmers;Capital;Profit;Planning;Finance;

 • สหกรณ์;กลุ่มเกษตรกร;เงินทุน;กำไร;การวางแผนทางการเงิน;อัตราส่วนมาตรฐานทางการเงิน;การเตือนภัย

 • Cooperatives

 • TAB000025590693

 • 20140053

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University