โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

 • โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 • ไม่ระบุ

 •   สมคิด แก้วทิพย์
    พันธนันท์ พันธุ
    สมาน สุภัควานิยช์
    อังคนา ไววุฒิ
    อาทิมา จอกดี

 • หนังสือ

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายชุมชน

 • กรุงเทพ ฯ

 • 100 หน้า

 • E40-สหกรณ์การเกษตร

 • E50-ชนบท

 • องค์การ;สมาคมเกษตรกร;สหกรณ์;การร่วมมือ;การมีส่วนร่วม;การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม;ความยั่งยืน;ประเทศไทย;

 • Organizations;Farmers associations;Cooperatives;Cooperation;Participation;Socioeconomic development;Sustainability;Thailand;

 • เกษตรกร;เครือข่ายเกษตรกร;องค์กรประชาชน;สหกรณ์;การร่วมมือ;การมีส่วนร่วม;การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม;ความยั่งยืน;จ.เชียงใหม่

 • Networks;People organization;Chiangmai province

 • TAB000025511317

 • [1] สมคิด แก้วทิพย์ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะเศรษฐศาสตร์)
  [2] พันธนันท์ พันธุ (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา)
  [3] สมาน สุภัควานิยช์ (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์)
  [4] อังคนา ไววุฒิ (สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่)
  [5] อาทิมา จอกดี

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University