คู่มือบัญชีสำหรับกลุ่มผู้ทำอาชีพทอผ้า

รายละเอียด

 • คู่มือบัญชีสำหรับกลุ่มผู้ทำอาชีพทอผ้า

 • 2547

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 • กรุงเทพฯ

 • 151 หน้า

 • E20-การบริหาร/ธุรกิจเกษตร

 • งานฝีมือ;ธุรกิจรายย่อย;การบัญชี;การตรวจสอบบัญชี;ค่าใช้จ่าย;การธนาคาร;การบริหาร;

 • Handicrafts;Ancillary enterprises;Accounting;Auditing;Expenditure;Banking;Administration;

 • กลุ่มทอผ้า;การผลิตผ้าทอ;เสื้อสำเร็จรูป;การจัดทำบัญชี;การเงินการบัญชี;การเปิดบัญชี;การบริหารจัดการ;สมุดบัญชี

 • TAB000025474485

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University