รายงานการศึกษาเกณฑ์การจัดขนาดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

รายละเอียด

 • รายงานการศึกษาเกณฑ์การจัดขนาดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 • [Study report on standard sizing of cooperation and farmer group]

 • 2545

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 • กรุงเทพ ฯ

 • 28 หน้า

 • E40-สหกรณ์การเกษตร

 • สหกรณ์;การวัด;มาตรฐาน;มิติ;

 • Cooperatives;Measurement;Standards;Dimensions;

 • สหกรณ์;สหกรณ์การเกษตร;สหกรณ์ประมง;สหกรณ์นิคม;สหกรณ์ร้านค้า;สหกรณ์บริการ;สหกรณ์ออมทรัพย์;กลุ่มเกษตรกร;ขนาดของสหกรณ์;เกณฑ์การจัดขนาดมาตรฐาน

 • TAB000025470543

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University