การอนุรักษ์พันธุ์กระบือไทยควรยึดถือแบบอย่างของชาวอินเดียที่รักษ์โคดุจพระเจ้า

รายละเอียด

 • การอนุรักษ์พันธุ์กระบือไทยควรยึดถือแบบอย่างของชาวอินเดียที่รักษ์โคดุจพระเจ้า

 • 2555

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • นิตยสารเทคโนโลยีเกษตรแนวใหม่

 • พ.ย. 2555

 • ปีที่ 13 ฉบับที่ 147 หน้า 113-115

 • ไทย

 • P01-การอนุรักษ์ธรรมชาติ/ที่ดิน

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • กระบือ;การอนุรักษ์พันธุ์;การปรับปรุงพันธุ์

 • TAB000125553943

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University