บ่อแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์สำหรับครอบครัวลงทุนน้อยที่ดอนตาล

รายละเอียด

 • บ่อแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์สำหรับครอบครัวลงทุนน้อยที่ดอนตาล

 • 2555

 •   สมชาย นนทฤทธิ์

 • บทความในวารสาร

 • เทคโนโลยีชาวบ้าน

 • 1 ม.ค. 2555

 • ปีที่ 24 ฉบับที่ 518 หน้า 18-19

 • http://www.matichon.co.th

 • ไทย

 • P06-พลังงานทดแทน

 • N10-โครงสร้างพื้นฐานเกษตร

 • N20-เกษตรกลวิธาน

 • แก๊สชีวภาพ;มูลสัตว์;มูลโค;มูลกระบือ;บ่อแก๊สชีวภาพ;การสร้างบ่อแก๊สชีวภาพ;วัสดุ;อุปกรณ์;การผลิต;การหมัก

 • TAB000125550115

 • [1] สมชาย นนทฤทธิ์

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University