การพัฒนาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ซอสคลุกไก่ทอดบัฟฟาโล่วิงส์

รายละเอียด

 • การพัฒนาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ซอสคลุกไก่ทอดบัฟฟาโล่วิงส์

 • Quality improvement and shelf-life extension of buffalo-wing fried chicken sauce

 • 2563

 •   นลัทพร รัตนตรัยวงศ์
    ลลิตตา พาณิชผล
    ปริตา ธนสุกาญจน์
    ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์

 • บทความในวารสาร

 • วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 • Agricultural Science Journal

 • ส.ค.-พ.ย. 2563

 • ปีที่ 51 ฉบับที่ suppl. 1 หน้า 144-149

 • http://www.agi.nu.ac.th/conference/agiscijournal_vol51_no1(suppl)/agro/oral/OD-2%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2144-149.pdf

 • ไทย

 • Q05-สารเจือปนในอาหาร

 • J11-โลจิสติกส์ผลิตผลจากพืช

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • ซอสไก่ทอด;ซอสบัฟฟาโล่วิงส์;กรรมวิธีการผลิต;ส่วนผสม;มะเขือเทศ;ไฮโดรคอลลอยด์;แซนแทนกัม;การเก็บรักษา;การยืดอายุการเก็บรักษา;คุณภาพการเก็บรักษา;คุณภาพทางเคมีและกายภาพ;คุณภาพทางประสาทสัมผัส;คุณภาพทางจุลชีววิทยา

 • TAB000125642449

 • [1] นลัทพร รัตนตรัยวงศ์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร สถานที่ปรึกษาอุตสาหกรรมอาหารภูมิภาคอาเซียน-อเมริกา (AAIF))
  [2] ลลิตตา พาณิชผล (มหาวิทยาลัยนเรศวร สถานที่ปรึกษาอุตสาหกรรมอาหารภูมิภาคอาเซียน-อเมริกา (AAIF))
  [3] ปริตา ธนสุกาญจน์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
  [4] ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

 • [1] Nalatporn Ratanatrivong (Naresuan University, Phitsanulok (Thailand). ASEAN-American Industrial Food Consulting Center)
  [2] Lalitta Phanichpol (Naresuan University, Phitsanulok (Thailand). ASEAN-American Industrial Food Consulting Center)
  [3] Parita Thanasukarn (Naresuan University, Phitsanulok (Thailand). Faculty of Agriculture, Natural Resources and Environment)
  [4] Puntarika Ratanatriwong (Naresuan University, Phitsanulok (Thailand). Faculty of Agriculture, Natural Resources and Environment)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University