การศึกษาความต้องการฝึกอบรมความรู้ด้านการจัดการอาหารสำหรับโค-กระบือของเกษตรกรพื้นที่อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียด

 • การศึกษาความต้องการฝึกอบรมความรู้ด้านการจัดการอาหารสำหรับโค-กระบือของเกษตรกรพื้นที่อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

 • The study of knowledge training requirement on feed management for cattle-buffalo of farmers at Chom Phra district, Surin province

 • 2562

 •   สินีนาฏ พลโยราช
    กนกรัตน์ ศรีกิจเกษมวัฒน์
    รณชัย สิทธิไกรพงษ์
    ชนาธิป ธรรมการม
    อำพล กล่อมปัญญา
    ณหทัย วิจิตรโรทัย
    จรรยา คงฤทธิ์

  เพิ่มเติม

 • บทความในวารสาร

 • แก่นเกษตร

 • Khon Kaen Agriculture Journal

 • 2562

 • ปีที่ 47 ฉบับที่ suppl. 2 หน้า 795-800

 • http://ag2.kku.ac.th/kaj

 • ไทย

 • C10-การศึกษา

 • Q52-การแปรรูปอาหารสัตว์

 • L02-อาหารสัตว์

 • เกษตรกร;การฝึกอบรม;ความต้องการ;ความรู้;โคเนื้อ;กระบือ;อาหารสัตว์;การจัดการอาหาร;การให้อาหาร;จ.สุรินทร์ อ.จอมพระ

 • TAB000125632635

 • [1] สินีนาฏ พลโยราช (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง)
  [2] กนกรัตน์ ศรีกิจเกษมวัฒน์ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง)
  [3] รณชัย สิทธิไกรพงษ์ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง)
  [4] ชนาธิป ธรรมการม (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง)
  [5] อำพล กล่อมปัญญา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง)
  [6] ณหทัย วิจิตรโรทัย (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง)
  [7] จรรยา คงฤทธิ์ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง)

  เพิ่มเติม

 • [1] Sineenart Polyorach (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok (Thailand). Faculty of Agricultural Technology. Department of Animal Production Technology and Fisheries)
  [2] Kanokrat Srikijkasemwat (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok (Thailand). Faculty of Agricultural Technology. Department of Animal Production Technology and Fisheries)
  [3] Ronachai Sitthigripong (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok (Thailand). Faculty of Agricultural Technology. Department of Animal Production Technology and Fisheries)
  [4] Chanathip Thammakarn (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok (Thailand). Faculty of Agricultural Technology. Department of Animal Production Technology and Fisheries)
  [5] Ampon Klompanya (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok (Thailand). Faculty of Agricultural Technology. Department of Animal Production Technology and Fisheries)
  [6] Nahathai Vijitrothai (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok (Thailand). Faculty of Agricultural Technology. Department of Animal Production Technology and Fisheries)
  [7] Chanya Kongrith (King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok (Thailand). Faculty of Agricultural Technology. Department of Animal Production Technology and Fisheries)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University