การใช้เครื่องทุ่นแรงในการเกษตร

รายละเอียด

 • การใช้เครื่องทุ่นแรงในการเกษตร

 • 2514

 •   สิทธิพร กฤดากร, ม.จ.

 • บทความในวารสาร

 • เกษตรสาร

 • 2514

 • ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 หน้า 193-210

 • ไทย

 • N20-เกษตรกลวิธาน

 • E16-เศรษฐศาสตร์การผลิต

 • F01-การผลิตพืช

 • เครื่องทุ่นแรง;แทรคเตอร์;เครื่องเก็บเกี่ยว;การเกษตร;รูปแบบการปลูกพืช;กระบือ;แรงงานสัตว์;การเพิ่มผลผลิต;ต้นทุน;ผลตอบแทน;การวางแผนการผลิต

 • PIS00010071

 • [1] สิทธิพร กฤดากร, ม.จ.

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University